Regulamin publikowania prac

Regulamin publikowania prac w miesięczniku

„Polskie Drobiarstwo”


  1. Artykuły należy przesyłać do Redakcji drogą elektroniczną (e-mail:redakcja@polskie-drobiarstwo.pl).
  2. Oprócz nazwisk i pełnych imion autorów należy podać stopień naukowy oraz miejsce zatrudnienia (nazwa uczelni, katedry, zakładu).
  3. Tekst powinien mieć objętość 12 000 znaków ze spacjami. Teksty dłuższe wymagają dzielenia ich na części. Tekst powinien być zapisany w formacie edytora tekstów Word.
  4. Tabele można nadsyłać w wersji edytora tekstowego Word, a wykresy w arkuszu kalkulacyjnym Excel. W tekście powinny być wstawione powołania na tabelki i wykresy. Zdjęcia powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi lub większej, w formacie tiff, pdf, jpg. Tabele, wykresy i zdjęcia prosimy ponumerować cyframi arabskimi.
  5. Spis literatury powinien być wykonany alfabetycznie; należy podawać: Autor/Autorzy, tytuł kursywą, miejsce wydania, rok, numer stron. W przypadku zbyt obszernej literatury, będzie ona zamieszczona na stronie www z adnotacją zamieszczoną w czasopiśmie pod artykułem :” Literatura dostępna na www.polskie-drobiarstwo.pl „. W tekście należy powoływać się wyłącznie na pozycje uwzględnione w wykazie literatury i odwrotnie – wykaz powinien zawierać wyłącznie pozycje, na które powołano się w tekście.
  6. Wszystkie prace weterynaryjne są adiustowane a artykuły naukowe są kierowane do recenzentów (autorzy nie znają tożsamości recenzenta; lista recenzentów jest publikowana na stronie: www.polskie-drobiarstwo.pl). Publikowane są wyłącznie artykuły, które uzyskały pozytywną recenzję. Wybór kompetentnego w danej dziedzinie recenzenta dokonuje redaktor naczelny. Kierowany do recenzenta tekst pozbawiony jest cech umożliwiających identyfikację autorów. W przypadku gdy recenzent sugeruje poprawki maszynopis wraz z tekstem opinii przesyłany jest do autora. Recenzent pozostaje anonimowy. Ostateczną decyzję o kwalifikacji pracy do druku podejmuje redaktor naczelny.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgadnianych z autorem. Publikacje są wyceniane wg obowiązujących w wydawnictwie stawek honorariów autorskich. Do pracy powinno być dołączone oświadczenie autora, że nie została ona skierowana do innego czasopisma ani nie była drukowana gdzie indziej, jest napisana samodzielnie i nie jest kopią innej pracy. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Czasopismo jest indeksowane przez AGRO i Index Copernicus.

Partnerzy

Zakup czasopisma