Regulamin sklepu polskie-drobiarstwo.pl

Składający zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania poniższego Regulaminu.

Spis treści:
Rozdział 1: Paragrafy wspólne.
Rozdział 2: Zakupy produktów fizycznych (dostarczanych jako przesyłka).
Rozdział 3: Zakupy produktów elektronicznych (dostarczanych jako pliki).

Rozdział 1 Paragrafy wspólne

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep polskie-drobiarstwo.pl (zwana dalej Serwisem) jest prowadzona przez:

P.W. Begepo Sp. z o.o.
ul. Konfederacka 4A/19
60 - 281 Poznań, tel. (61) 221 66 31
NIP: 782 00 11 331
REGON: 630505353

i działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Poznań nr z dnia:.

1.2 Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej przez Begepo (zwanym dalej Operatorem) z Zamawiający dokonującym zakupu lub pobierającym Produkt.
1.3 Wypełniając dowolny formularz w Serwisie polskie-drobiarstwo.pl, Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Zamawiający odpowiada za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika, otrzymanych linków oraz innych podawanych w Serwisie oraz uzyskanych w wyniku działania z Serwisem danych. Operator nie odpowiada za udostępnienie przez Zamawiającego tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.

2. DANE OSOBOWE

2.1 Baza zawierająca dane Zamawiających prowadzona jest wyłącznie w celach realizacji zamówień. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, dane mogą również być wykorzystywane do informowania go o nowościach i promocjach w sklepie. Serwis nie udostępnia, nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim.
2.2 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Art. 24, ust. 1) O ochronie danych osobowych, Zamawiający mają prawo weryfikować, modyfikować i żądać usunięcia swoich danych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. BEGEPO Sp. z o.o. ul. Konfederacka 4A/19, 60-281 Poznań, NIP: 782 00 11 331.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy, informacyjnych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.
3. podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
5. Możliwe jest powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, takim podmiotom jak: poczta, drukarnia, biuro rachunkowe, biuro prawne.
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

3. PŁATNOŚCI


3.1. Serwis oferuje Zamawiającym następujące formy płatności :

-PRZEDPŁATĄ:

- PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM (dotyczy wyłącznie produktów fizycznych)

 

3.2. Wszystkie ceny na stronach Serwisu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.3. Ceną wiążącą jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego .

3.4. Serwis w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i kosztów przesyłki, co uwarunkowane być może sezonowymi promocjami, wyprzedażami lub zmianą kosztów usług świadczonych przez dostawców. Każdorazowo zmiana ceny zostanie uzgodniona z Zamawiającym .

 

4. UŻYTKOWNICY ZAGRANICZNI

 

4.1. Serwis jest własnością Operatora, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu z terytorium nie będącym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.

4.2. Dla przesyłek zagranicznych nie ma możliwości zapłaty przy odbiorze przesyłki (dotyczy przesyłek fizycznych).

 

5. TRYB MIESZANY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

5.1. Sklep umożliwia składanie zamówień w trybie mieszanym, czyli obejmujących zarówno produkty fizyczne jak i elektroniczne.

5.2. Zamawiający składa jedno zamówienie, dokonuje jednej płatności za całe zamówienie, dostawa dla Produktów fizycznych następuje za pomocą wybranego operatora przesyłek pocztowych, dostawa dla Produktów elektronicznych realizowana jest poprzez udostępnienie linków do pobrania Produktów.

5.3. Dla zamówienia złożonego w trybie mieszanym nie jest dostępna metoda płatności za pobraniem.

5.4. Poszczególne rozdziały Regulaminu mają zastosowanie dla Produktów opisanych w odpowiadających im Rozdziałach – oddzielnie Produkty elektroniczne, oddzielnie Produkty fizyczne.

 

Rozdział 2 Zakupy produktów fizycznych (dostarczanych jako przesyłka)

 

1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.1 Każde zamówienie potwierdzane jest listem e-mail przesłanym do Zamawiającego na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

1.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Zamawiający potwierdzi zamówienie uruchamiając link podany w wysłanym do niego e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

1.3. Zamawiający jest informowany o etapie realizacji swojego zamówienia.

1.4. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do momentu wysłania przesyłki.

1.5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

1.6. Jeśli z jakichś powodów niemożliwe jest dostarczenie zamówionego produktu w ustalonym terminie, Serwis poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje nowy termin dostarczenia produktu lub dokonania zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy - wedle życzenia Zamawiającego oraz pod warunkiem dostępności towaru.

1.7. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Zamawiającego. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Serwis.

 

2. CZAS DOSTAWY

 

2.1. Czas dostawy zamówienia to: Czas realizacji + czas przesyłki .

2.2 Czas realizacj to czas potrzebny na skompletowanie i przygotowanie przesyłki przez sklep.

2.3 Czas realizacji , zależnie od momentu złożenia zamówienia, wynosi od kilku godzin do 7 dni roboczych.

2.4 Czas realizacji , w przypadku wyboru formy płatności PRZEDPŁATA dodatkowo wydłuża się o czas potrzebny na uzyskanie przez sklep informacji o dokonanej wpłacie.

2.5 Czas przesyłki to czas przesyłania wysyłki (Poczta Polska).

 

3. KOSZTY WYSYŁKI

3.1 PRZESYŁKI KRAJOWE

 

3.1.1 Wszystkie koszty przesyłki pokrywa Serwis niezależnie od sposobu zapłaty.

 

3.2    PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

 

3.2.1 Do ostatecznej kwoty zamawianych produktów doliczana jest 100% wartości jednego produktu.

 

4. UMOWA SPRZEDAŻY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

 

4.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Serwis potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego.

4.2 Serwis polskie-drobiarstwo.pl zobowiązuje się do rozliczenia się z Zamawiającym w terminie 10 dni od daty zwrotu faktury korygującej (po uprzednim zwrocie towaru), przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem na podany adres. Koszty dostawy oraz odesłania zakupionego towaru w przypadku rezygnacji z zakupu nie podlegają zwrotowi.

4.3. Serwis polskie-drobiarstwo.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

5. REKLAMACJE

 

5.1 W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną Zamawiający może odesłać zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży: fakturą VAT oraz opisem szkody. W takim przypadku Serwis zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy lub zwróci równowartość ceny (jeśli wymiana na nowy nie będzie możliwa np. ze względu wyczerpania nakładu). Koszty odesłania wadliwego towaru będą zwracane przez Serwis po przyjęciu reklamacji.

5.2 Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: redakcja polskie-drobiarstwo.pl

5.3 Sklep polskie-drobiarstwo.pl stosuje Europejskie Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym który dostępny jest tutaj

 

Rozdział 3. Zakupy produktów elektronicznych (plików do pobrania)

 

1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1.1 Każde zamówienie potwierdzane jest listem e-mail przesłanym do Zamawiającego na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

1.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Zamawiający potwierdzi zamówienie uruchamiając link podany w wysłanym do niego e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

1.3 Zamawiający jest informowany o etapie realizacji swojego zamówienia.

1.4. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do momentu udostępnienia Zamawiającemu linków do stron umożliwiających ściągnięcie zakupionego Produktu.

1.5. Jeśli z jakichś powodów niemożliwe jest dostarczenie zamówionego Produktu, Serwis poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje inny Produkt lub dokona zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy - wedle życzenia Zamawiającego oraz pod warunkiem dostępności towaru.

1.6 Po skutecznym dokonaniu zapłaty całości należności Zamawiający otrzymuje niezwłocznie na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail, potwierdzeniem uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego Produktu.

1.7. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Zamawiającego. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Serwis.

 

2. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW

 

2.1. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Zamawiającego wiadomość e-mail, zawierająca informacje o możliwości rozpoczęcia pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. Zamawiający może rozpocząć pobieranie Produktów logując się na swoje konto w serwisie i korzystając z Panelu użytkownika w Serwisie gdzie znajdują się linki do pobierania zakupionych Produktów.

2.2. Udostępnione linki do pobierania są uaktywniane po otrzymaniu zapłaty.

2.3. Serwis polskie-drobiarstwo.pl zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Produkt nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności (lub do pierwszego dnia roboczego, jeśli zakup został dokonany po godz. 15 w piątek, w weekend lub święto).

2.4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wielokrotnego pobierania zakupionych produktów. Wszystkie pobrania są rejestrowane i w przypadku podejrzenia nadużyć operator ma prawo do zablokowania konta użytkownika.

 

4. UMOWA SPRZEDAŻY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

 

4.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego. 4.2. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,), Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

 

5. REKLAMACJE

 

5.1. W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną w szczególności, gdy nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Zamawiający może wystąpić do Operatora z reklamacją.

5.2. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Zamawiający otrzyma wyłącznie informację od Serwisu z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

5.3. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiających będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Serwis powiadomi Zamawiającego o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie rejestracji.

5.4. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Serwis, będzie dokonywany w sposób ustalony z Zamawiającym, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Zamawiającego o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

5.5. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: redakcja polskie-drobiarstwo.pl

 

6. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 

6.1. Wszelkie Produkty oferowane przez Serwis, będące przedmiotem sprzedaży, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.2. Część Produktów jest trwale oznakowana jako własność Zamawiającego, który dokonał zakupu w Serwisie. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Zamawiający nabywający produkt lub produkty w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia.

6.3. Zamawiający ma prawo korzystać z Produktu na własny użytek wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.4. Zamawiający nie jest uprawniony do:

 

 

6.5. Zamawiający zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Operator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Zamawiającego), z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.

6.6. Zawartość Serwisu (np. teksty, grafiki, próbki mp3) dostępne na stronach Serwisu stanowią własność Operatora Serwisu i jego dostawców i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z Serwisu, użytkownik Serwisu zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.