Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 – nowe przepisy unijne wprowadzające zmiany w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych


Agata Andrzejewska


 Dnia 28 stycznia 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r. Nr 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE. Niniejsze rozporządzenie będzie stosowane wprost i bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od dnia 28 stycznia 2022 roku. Nowe unijne rozporządzenie będzie regulować min. kwestie dotyczące dopuszczenia do obrotu, wytwarzania, dystrybucji, kontroli i stosowania produktów leczniczych przeznaczonych dla zwierząt. W niniejszym artykule pragnę przybliżyć Państwu nadchodzące zmiany, które będą miały wpływ nie tylko na funkcjonowanie rynku leków weterynaryjnych w całej Europie, ale również na pracę lekarza weterynarii w terenie.

 

Piśmiennictwo:
 
1.            Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. L 311 z 28.11.2001 z późn. zm.).
2.            Rozporządzenie (WE) Nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1 z późn. zm.).
3.            Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r. Nr 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. L 4/43 z 7.1.2019).
4.            Strona internetowa Federation of Veterinarians of Europe (https://www.fve.org/european-law-on-veterinary-medicines-whats-new/)
5.            A. Andrzejewska Jakie zmiany dotyczące leków dla zwierząt wprowadzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 - Weterynaria w Praktyce, 2020

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma