Czy pozostałości leków mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności?


Michał Majewski, Anna Łukomska


 Bezpieczeństwo żywności stanowi dla konsumentów jeden z podstawowych czynników wpływających na decyzję o zakupie danego produktu. Informacje o pojawiających się raz na jakiś czas zagrożeniach, związanych z występowaniem pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w produktach pochodzenia zwierzęcego wywołują gwałtowną reakcję wśród różnych grup osób zainteresowanych zagadnieniem.

 

Piśmiennictwo:
 
1. European Medicines Agency, European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, 2019. ‘Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2017’. (EMA/294674/2019)
2. Główny Inspektorat Weterynarii: Komunikat w sprawie opublikowanego na portalu Onet artykułu pt. „Polskie mięso jest pełne antybiotyków. Zawiera ich coraz więcej” z 20 grudnia 2019 r.
3. Dyrektywa Rady 96/23/WE z 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylająca dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG. Dz.U. UE L 125/10 z 23.05.1996 r.
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2003 nr 55 poz. 487)
5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2004 nr 76 poz. 723)
6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1067)
7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych. Dz.U. 2017 poz. 1246
8. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz. U. 2006 Nr 17 poz. 127
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)
10. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
11. Gajda A., Posyniak A., Tomczyk G.: LC-MS/MS analysis of doxycycline residues in chicken tissues after oral administration. Bull Vet Inst Pulawy 2014, 58, 573–579
12. Gbylik-Sikorska M., Posyniak A., Śniegocki T., Sell B., Gajda A., Tomczyk G. , Żmudzki J: Effect of doxycycline concentrations in chicken tissues as a consequence of permanent exposure to enrofloxacin traces in drinking water. J Vet Res 2016, 60, 293-299, DOI:10.1515/jvetres-2016-0045
13. Majewski M., Anusz K., Bełkot Z., Racewicz P., Łukomska A.: The impact of residues of veterinary medicinal products in food of animal origin on public health safety in Poland in the years 2003-2017. Med. weter. Accepted 31.03.2020. DOI: dx.doi.org/10.21521/mw.6412
14. Report on the implementation of national residue monitoring plans in the member states in 2016 (Council Directive 96/23/EC)
15. EFSA (European Food Safety Authority), 2020. Report for 2018 on the results from the monitoring of veterinary medicinal product residues and other substances in live animals and animal products. EFSA supporting publication 2020:EN-1775. 74 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1775
16. Buket Er, Fatma Kaynak Onurdağ, Burak Demirhan, Selda Özgen Özgacar, Aysel Bayhan Öktem, Ufuk Abbasoğlu: (2013) Screening of quinolone antibiotic residues in chicken meat and beef sold in the markets of Ankara, Turkey. Poultry Science. 92, 8, ,2212-2215. doi:10.3382/ps.2013-03072
17. Dabbagh Moghaddam, A. Bashashati M.Hoseini-Shokouh, SJ. Hashemi S.R. (2017). Antibiotic residues in chicken meat and table eggs consumed in Islamic Republic of Iran Army. Food safety in Army. Jan 2017
18. Beyene T.: Veterinary Drug Residues in Food-animal Products: Its Risk Factors and Potential Effects on Public Health. J Veterinar Sci Technol 2016, 7: 285. doi:10.4172/2157-7579.1000285
19. Donoghue D.J.: Antibiotic residues in poultry tissues and eggs: human health concerns? Poultry Science. 2003, 82, 4, 618-621

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma