Dopuszczone do obrotu produkty lecznicze weterynaryjne stosowane w profilaktyce chorób wirusowych drobiu


Agata Andrzejewska


Produkty immunologiczne są istotnym elementem profilaktyki chorób wirusowych drobiu. Liczba dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczepionek przeciwwirusowych dla drobiu stanowi około 5% ogólnej liczby zarejestrowanych w Polsce produktów leczniczych weterynaryjnych. Produkty lecznicze mają potwierdzoną przez ekspertów w procesie rejestracji jakość, skuteczność i bezpieczeństwo zarówno dla zwierząt, jak i osób podających lek oraz środowiska.
 
Piśmiennictwo:
1.            Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.).
2.            Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. 2011 nr 82 poz. 451).

Suplementy

Partnerzy

Zakup czasopisma