Kadm w środowisku – kumulacja u drobiu i w produktach drobiarskich cz. II


Mgr Kamila Lewandowska


Kadm dostaje się do organizmu zwierząt głównie drogą pokarmową. Proces absorpcji kadmu zachodzi w jelitach, głównie w dwunastnicy. Najpierw gromadzi się w enterocytach kosmków jelitowych, a następnie transportowany jest do krwioobiegu, gdzie łączy się w krwinkach czerwonych z nośnikami białkowymi (Kaczyńska 2015). U zwierząt najczęściej podawane wartości Cd w tkankach zawierają się w granicach 0,1-1,5 mg/kg, najwięcej gromadzi się w nerkach i wątrobie oraz kościach (Kabata-Pendias i wsp., 1999).

Piśmiennictwo:

Bodak E., Dobrzański Z. (1997). Ekotoksykologiczne problemy chowu zwierząt w rejonach skażeń metalami ciężkimi. Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum” we Wrocławiu, Wrocław-Rudna, s 45-46

Callaghan R. M. U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2022

Czeczot H., Majewska M. 2010. Kadm – zagrożenie i skutki zdrowotne. Farm Pol, 66(4), 243-250

Czeczot H., Skrzycki M. 2010. Kadm- pierwiastek całkowicie zbędny dla organizmu. Postępy Higieny Medycyny Doświadczalnej; 64

Dobrzański Z., Opaliński S., Dobicki W., Synowiec M. 2004. „Badania nad kumulacją Cd, Cu, Pb i Zn w tkankach kur nieśnych w chowie przyzagrodowym w rejonie uprzemysłowionym i rolniczym.” Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 508.513-518

Dobrzański Z., Bykowski P., Iwaniuk Z., Kołacz R., Usydus Z. 2002. Skład chemiczny mączki rybnej modyfikowanej. Medycyna weterynaryjna. 58(1), 63-67

Drabik K., Chabroszewska P., Vasiukov K., Adamczuk A., Blicharska E., Batkowska J. 2018 Wpływ systemu chowu na zawartość metali ciężkich w jajach. Nauki Przyrodnicze i Medyczne, Lublin, s. 93-103

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (OJ L 435, 23.12.2020)

EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) Scientific Opinion on tolerable weekly intake for cadmium. EFSA Journal 2011;9(2):1975. [19 pp.] doi: 10.2903/j.efsa.2011.1975

Gajewska M., Czajkowska-Mysłek A. 2016 „Ocena zawartości kadmu i ołowiu w ziołach i przyprawach dostępnych w sprzedaży detalicznej.” Bromat. Chem. Toksykol. XLIX,, 2, 203-209

González-Weller D., Karlsson L., Caballero A. et al. 2006.” Lead and cadmium in meat and meat products consumed by the population in Tenerife”, Spain. Food Addit. Contam., 23(8):757-63

Górecki H., Pawełczyk A., Hoffmann J., Górecka H. (1992). Surowce do produkcji nawozów fosforowych jako źródło mikroelementów i metali ciężkich. Mat. VII Symp. Mikroelementy - w rolnictwie, AR, Wrocław, 228—231

Just J. i Kelus J. 1971., Kadm w powietrzu atmosferycznym 10 wybranych miast w Polsce”. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. Warszawa s.249-256

Kabata-Pendias A., Szteke B.: Pierwiastki śladowe w geo- i biosferze. IUNG Puławy, 2012.

Kaczyńska A., Zajączkowski M., Grzybiak M. 2015. Toksyczny wpływ kadmu na rośliny i człowieka. Ann Acad Med Gedan, 45, 65-70

Kołacz R., Dobrzański Z., Górecka H., Moryl A., Grudnik T., 2003, „Zawartość metali ciężkich w tkankach kur utrzymywanych w rejonie Zagłębia Miedziowego”. Acta Agrophysica, , 1(2), 263-269

Korish M.A., Attia Y.A., 2020, “Evaluation of Heavy Metal Content in Feed, Litter, Meat, Meat Products, Liver, and Table Eggs of Chickens” Animals, 10, 727; doi:10.3390/ani10040727

Łuszczek- Trojnar E., Błoniarz P., Winiarski B., Drąg –Kozak E., Popek W. 2015. Porównanie koncentracji kadmu, cynku, manganu i niklu w filetach wybranych gatunków ryb konsumpcyjnych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 11, nr 1, 75-84

Mahmood Q., Asif M., Shaheen S., Hayat M. T., Ali S. 2019. Cadmium contamination in water and soil. In: Cadmium toxicity and tolerance in plants (pp. 141-161). Academic Press

Moździerz A., Juszko-Piekut M., Stojko J., 2014. Zanieczyszczenia kadmem powietrza atmosferycznego miast śląskich. Medycyna Środowiskowa, Vol. 17, No.1, 25-33

Ociepa-Kubicka A. i Ociepa E. 2012. Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi. Inżynieria i ochrona środowiska, 15(2), 169-180

Ostrowska P., 2008, „Kadm, występowanie, źródła zanieczyszczeń i metody recyklingu.” Gospodarka Surowcami Mineralnymi. 24:255-260.

Perliceusz N., Senze M., Skwarka M., Kowalska-Góralska M., Skwarka T. 2015.Metale Ciężkie w Wodzie i Osadach Dennych Z Miejskich Zbiorników Wodnych Rejonu Wałbrzycha. Proceedings Of Ecopole, 9(2), s. 667-675

Piotrowska M. i Terelak H. 1997. Kadm w glebach Polski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 448

Romanowska-Duda, Z. 2015 "Metale ciężkie jako specyficzne zanieczyszczenia środowiska wodnego." Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, dostępny na: www. proakademia. eu

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1323 z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w niektórych środkach spożywczych (OJ L 288, 11.08.2021)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U.2015, poz. 1141)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395, 5.09.2016)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2021.845)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U.2002.183.1530)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności (Dz. U. 2003, nr 37 poz. 326)

Skalická, M., Koréneková B., Na P, Makóová Z., 2002, “Cadmium levels in poultry meat.” Vet. Archiv. 72, 11-17

Skoczyńska A.M., Poręba A., Sieradzki A., Andrzejak R., Sieradzka U.: Wpływ ołowiu i kadmu na funkcje układu immunologicznego. Med. Pracy. 2002, 53(3): 259–264

Trziszka, T., Dobrzański Z., Chojnacka, K., Beń H., Korczyński M., Konkol D. Tronina W., 2021, Assessment of Macro-, Micro-, Trace, and Ultratrace Element Concentration in Green-Legged Partridge Hens’ Eggs from a Free-Range System. Agriculture, 11, 473

Waegeneers N., Hoenig M., Goeyens L., De Temmerman L. 2009,” Trace elements in home-produced eggs in Belgium: levels and spatiotemporal distribution.” Sci. Total Environ., 407(15), 4397-402

Wstecz

Bieżący numer