Mykotoksyny wytwarzane przez grzyby z rodzaju Fusarium


Marek Blanda


Zagrożenie dla zdrowia indyków oraz trudności w rozpoznawaniu mykotoksykoz

Mykotoksyny to wtórne metabolity niektórych grzybów, nieistotne dla ich wzrostu i rozwoju, natomiast toksyczne dla zwierząt i ludzi. Termin „mykotoksyny” powstał w 1962 r., po tym, gdy za przyczynę tajemniczej choroby X, która doprowadziła do śmierci 100 000 indyków na fermie pod Londynem, uznano mączkę z orzeszków ziemnych, skażoną grzybami Aspergillus flavus. Od tamtego czasu poznano ponad 400 mykotoksyn (8), z czego za najważniejsze, z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowia indyków i ludzi, uznaje się aflatoksyny, ochratoksyny, trichoteceny, zearalenon, moniliforminę i fumonizyny (13).


Piśmiennictwo:

1.           Correa J.A., Orso P.B., Bordin K., Luciano F.B., Toxicologicaleffects of fumonisin B1 in combination with otherFusariumtoxins, 2018, Food and ChemicalToxicology,

2.           Devreese M., De Backer P., Croubels S., Differentmethods to counteractmycotoxinsproduction and itsimpact on animalheath, 2013,

3.           Girish C.K., Karrow N.A., Effects of feedingblends of grainsnaturallycontaminated with Fusariummycotoxins on performance, hematology, metabolism and immunocompetence of turkeys, 2008, Poultry Science,

4.           Girish C.K., Smith T.K., Effects of feedingblends of grainsnaturallycontaminated with Fusariummycotoxins on small intestinalmorphologyofturkeys, 2008, Poultry Science,

5.           Ji X., Qiao Y., Zheng W., Jiang H., Yao W., Deoxynivalenolinterferes with intestinalmotility via injuring the contractility of entericsmoothmusclecells: a novel hazard to the gastrointestinaltract by environmentaltoxins, 2021, Ecotoxicology and environmentalsafety,

6.           Korytkowski B., Ryzyko skarmiania pasz mikotoksynami, 2021, Ogólnopolski Informator Drobiarski,

7.           Liao Y., Peng Z., Chen L., Nussler A.K., Liu L., Yang W., Deoxynivalenol, gutmicrobiota and immunotoxicity: a potentialapproach?, 2018, Food and ChemicalToxicology,

8.           Mazurkiewicz M., Wieliczko A., Choroby drobiu, Wrocław, 2019, 400-403,

9.           Morris C.M., Li Y.C., Ledoux D.R., Bermudez A.J., Rottinghaus G.E., The individual and combinedeffects of feedingmoniliformin, supplied by Fusariumfujikuroiculturematerial, and deoxynivalenol in youngtourkeypoults, 1999, Environment and Health,

10.         Panasiuk Ł., Piątkowska M., Pietruszka K., Jedziniak P., Posyniak A., Modyfikowane mycotoksyny-ukryte zagrożenia poza urzędową kontrolą, 2018, Życie Weterynaryjne,

11.         Tardieu D., Travel A., Le Bourhis C., Metayer J., Mika A., Cleva D., Boissieu C., Guerre P., Fumonisins and zearalenonefedatlowlevelscanpersistseveraldays in the liver of turkeys and broiler chickensafterexposure to the contaminated diet was stopped, 2021, Food and ChemicalToxicology,

12.         Travel A., Metayer J., Mika A., Bailly J., Toxicity of fumonisins, deoxynivalenol, and zearalenonealone and in combination in turkeysfed with the maximum europeanunion-toleratedlevel, 2019, AvianDis.,

Wstecz

Bieżący numer