Walory sensoryczne i prozdrowotne mięsa kaczek


Elżbieta Tyksińska


Archiwum

W Polsce obserwuje się istotne zmiany w zakresie upodobań i preferencji konsumentów w obszarze zakupu i konsumpcji produktów żywnościowych. Społeczeństwo polskie, na skutek systematycznego bogacenia się, wzrostu świadomości w zakresie zdrowia i odżywiania, zmiany stylu życia, europeizacji, a także wzrostu mobilności ulega systematycznym przeobrażeniom, zmieniającym jednocześnie oczekiwania dotyczące oferowanych im produktów żywnościowych (Pawlonka, 2017). Wśród polskich konsumentów wzrasta świadomość dotycząca problematyki związanej z odżywianiem i zdrowiem.

Piśmiennictwo:

1.      Biesiada-Drzazga B. Mięsne użytkowanie kaczek. Ogólnopolski Informator Drobiarski. 2014. 279, 4, 10-13.

2.      Biesiada-Drzazga B., Brodzik U., Wencek E. Użytkowanie kaczek rzeźnych w Polsce. Cz. I. Cechy produkcyjne i czynniki je kształtujące. Przegląd Hodowlany. 2018a, 2, 19-22.

3.      Biesiada-Drzazga B., Brodzik U., Wencek E. Użytkowanie kaczek rzeźnych w Polsce. Cz. II. Walory mięsa kaczek. Przegląd Hodowlany. 2018b, 3, 14-16.

4.      Gornowicz E., Lewko L. Kaczki – mięso produkcja – spożycie tradycja. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków 2015.

5.      Grabowski T., Kijowski J. Mięso i przetwory drobiowe. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2004.

6.      Książkiewicz J. Gospodarski odchów kaczek. Hodowca drobiu. 2006, 5, 26-31.

7.      Lesiów T. Stan polskich badań na temat wartości odżywczej mięsa drobiowego. Żywność Nauka Technologie Supl. 2003, 4(37), 230-241.

8.      Maciołek H., Olczyk B. 2003, Współczesne tendencje w zakresie chowu drobiu wodnego w Polsce. Polskie Drobiarstwo. 2003, 4, 16-17.

9.      Mazanowski A. Wychów, odchów i chów kaczek. Polskie Drobiarstwo. 2008. 12, 72-73.

10.  Michalczuk M., Siennicka A. Właściwości dietetyczne mięsa różnych gatunków drobiu utrzymywanych w alternatywnych systemach chowu. Przegląd Hodowlany, 2010, 11, 26-30.

11.  Nowak M., Trziszka, T. Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego. Żywność Nauka Technologia Jakość. 2010, 17(1), 114-122.

12.  Orkusz A. Czynniki kształtujące jakość mięsa drobiu grzebiącego. Nauki Inżynierskie i Technologie. 2015, 1(16), 47-60.

13.  Pasińska D. Polski handel zagraniczny kaczkami żywymi i mięsem kaczym w latach 2012-2016. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2018, 509, 317-327.

14.  Pasternak M. Jakość mięsa populacji drobiu wodnego objętej programem ochrony zasobów genetycznych na tle mieszańców towarowych. Wiadomości. Zootechniczne. 2012. R. L, 1, 27-31.

15.  Pawlonka T. Kluczowe determinanty wyboru i zakupu mięsa oraz produktów przetwórstwa mięsnego w opinii konsumentów polskich i austriackich. Handel Wewnętrzny. 2017, 3(368), 383-395 (tom II).

16.  Pieszka M. Pompa-Roborzyński M., Baran J. Surowce i produkty drobiarskie a zdrowie konsumenta. Wiadomości Zootechniczne. R.LV, 2017, 4, 118-123.

17.  Zdanowska-Sąsiadek Ż., Michalczuk M., Marcinkowska-Lesiak M., Damazik K., Czynniki kształtujące cechy sensoryczne mięsa drobiowego, Bromatologia Chemia Toksykologiczna, 2013, 3, 344 – 353.

Bieżący numer