Zawartość pierwiastków toksycznych w tkankach drobiu


Agnieszka Nawrocka, Maciej Durkalec, Wojciech Kozdruń


Archiwum

 Pierwiastki toksyczne są naturalnym składnikiem skorupy ziemskiej. Ich obieg w przyrodzie może być związany ze zjawiskami naturalnymi, do których należą m.in. erupcje wulkanów, wietrzenie skał oraz parowanie wód powierzchniowych. Największe ilości pierwiastków toksycznych dostają się do środowiska w wyniku działalności człowieka, za pośrednictwem przemysłu wydobywczego, hutnictwa, rolnictwa oraz składowania i unieszkodliwiania odpadów. Pierwiastki toksyczne, zdeponowane w środowisku na drodze emisji naturalnej bądź antropogenicznej, mogą zostać włączone do łańcucha troficznego i w różny sposób oddziaływać na organizmy żywe.

 

Piśmiennictwo:
1.            Szkoda J., Żmudzki J., Determination of lead and cadmium in biological material by graphite furnace atomic absorption spectrometry method. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2005, 49, 89-92.
2.            Szkoda J., Żmudzki J., Determination of arsenic in biological material by hydride generation atomic absorption spectrometry method. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2006, 4, 89-92.
3.            Szkoda J., Żmudzki J., Grzebalska A., Determination of total mercury in biological material by atomic absorption spectrometry method, Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2006, 50, 363-366.
4.            Szkoda, J., Zmudzki, J., Nawrocka, A., Kmiecik, M., Concentrations of toxic elements in tissues of slaughtered animals and cow's milk - A five year study, Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2013, 57(4), pp. 529-533.

Bieżący numer