Znaczenie ekologiczno - homeopatyczne wybranych biokomponentów ziołowych w paszy treściwej stosowanej w produkcji drobiarskiej, cz. II


Prof. dr hab. Henryk Maciołek, Agnieszka Gieszcz


Początki rozwoju rolnictwa ekologicznego w krajach Europejskich najczęściej zaczynały się od aktywności społecznej (w tym także od ruchów społecznych), które były inicjatorami tworzenia różnych stowarzyszeń i organizacji krajowych oraz regionalnych, jak: „Międzynarodowa Federacja na Rzecz Rolnictwa Ekologicznego” – International Federation of Organice Agriculture Movement (IFOAM)
Piśmiennictwo:
1) Aron.: Olejki eteryczne z kwiatów lebiodki pospolitej – Origanum hyrti Ecodiar PH. Polmarche Sp. z o.o., 2008 r.
2) Brzóska F.: Ograniczanie stosowania antybiotyków paszowych w przemyśle paszowym przy produkcji mieszanek, Polskie Drobiarstwo nr6/2000 r.
3) Fritz Z., Kinal S.Scheicher A.: Ocena wybranych cech, jakości tuszki i mięsa kurcząt - brojlerów otrzymujących do picia wyciągi ziołowe. Agricult, Universitet – SGGW Anim, Sci. Nr 36/1989 r.
4) Gronowicz H.: Zioła „Vipromil” w żywieniu kurcząt brojlerów. Postępy Drobiarskie J. L.OBD nr 2/1998 r.
5) Gronowicz Wpływ wybranych produktów ziołowych na cechy jakościowe jaj spożywczych i mięsa drobiowego. Materiały Symp. I Z. OBD w Zakrzewie koło Poznania 2003 r.
6) Herbut E.: Ekologiczne uwarunkowanie produkcji drobiu w Polsce Wieś Jutra, nr1/2000 r.
7) Herbut E.: Warunki środowiskowe w pomieszczeniach drobiarskich a jakość jaj i mięsa drobiowego Mong I. Z. OBD 2002 r.
8) Herbut E. Wężyk S.: Wpływ zmodyfikowanego światła dziennego na produkcyjność kur nieśnych Rocz. Nauk Zoot. Nr2/1992
9) Krawczyk J.: Zielononóżka kuropatwiana w ekologicznych gospodarstwach. Polskie Drobiarstwo nr 7/208
10) Maciołek H. Nowak M.: Znaczenie ziół i chwastów występujących na trwałych użytkach zielonych Mat. Symp. Piotrków Trybunalski 2008 r.
11) Maciołek H. Wpływ mieszanki ziołowej na procesy równowagi homeopatycznej loch w okresie okołoporodowym. Chów Trzody nr8/1986.
12) Maciołek H.: Znaczenie ekonomiczne i zdrowotne stosowania gytii u kurcząt brojlerów Mat. Symp. Polanica Zdrój AR Wrocław 2002
13) Maciołek H. Łukomska D.: Oddziaływanie organicznych substancji toksycznych na niektóre parametry środowiska przyrodniczego Agroserwis 2003 r.
14) Maciołek H. Rucińska E.: Oddziaływanie wybranych ekstruderatów produkowanych metodą ekstruzji na kształtowanie wartości odżywczej i zdrowotnej pozyskiwanych surowców w produkcji drobiarskiej Polskie Drób nr 2/2009 r.
15) Nowiński M.: Dzieje uprawy roślin leczniczych PWRiL Warszawa 1980 r.
16) Praca zbiorowa Uzdrawiająca moc witamin, minerałów i ziół Readers Digest Assocition Limited Londyn 2000 r.
17) Wartecki T. J.: Zioła i preparaty wyciągowe, jako alternatywa antybiotyków paszowych czy naturalia w żywieniu drobiu. Hodowca drobiu nr 9/2002 r.
18) Wójcik A.: Dlaczego mówimy o dobrostanie zwierząt? Polskie Drobiarstwo 8/2008 r.
19) Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dn. 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego Dz.U. nr 77/ 2002 poz. 699
20) Rozporządzenie Rady Europy 18 lipca 1999 r. w sprawie ekologicznej produkcji artykułów, włączając produkcję zwierzęcą.
21) Rozporządzenie Rady Europy (WE) nr 834/2007 r. z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylając rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 r.
22) Ustawa o rolnictwie ekologicznym z 16 marca 2001 r. Dz. U. nr 28/2001 poz. 452
23) Ustawa z dn. 20 stycznia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym.
 

Wstecz

Bieżący numer