Czy wymagania wynikające z „Zielonego Ładu” mogą zagrażać również produkcji drobiarskiej?

Nieuchronnie zbliża się dzień ogłoszenia przez KE kolejnego celu klimatycznego realizowanego w ramach programu „Zielony Ład”. We wtorek 6 lutego 2024 r. KE ogłosi, że celem klimatycznym na 2040 r. będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych o 90% w stosunku do emisji w 1990 r., uznawanym za rok bazowy do tych wyliczeń.

Wg Euronews podaje, że w projekcie zawarte są trzy scenariusze redukcji emisji CO2: do 80%, do 85-90% i 90-95%. Redukcje poniżej 75% uznawane będą za niewystarczające, a powyżej 85% za niewykonalne. Propozycje wynikają z opinii i badań przeprowadzonych przez instytucje naukowo-badawcze, które doradzają KE w sprawach dot. ochrony klimatu przed emisją gazów cieplarnianych.

Obecnie obowiązuje program redukcji emisji CO2 do 2030 r. o co najmniej 55% (Fit55), ale państwa UE przygotowują program takiego ograniczenia emisji CO2, aby w 2050 r. UE stała się neutralna (zeroemisyjna) pod względem emisji CO2.

Według FAO 14,5 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez człowieka jest konsekwencją produkcji zwierzęcej. Oprócz dwutlenku węgla (CO2) emitowane są szkodliwe dla klimatu gazy: metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O). Oba gazy uważa się za mające podobne znaczenie jak CO2 w kontekście zmian klimatycznych.

Choć metan i podtlenek azotu pozostają w atmosferze przez znacznie krótszy okres niż CO2, to w tym czasie oddziałują znacznie silniej: uważa się więc, że metan ma około 25-krotnie większy wpływ na klimat niż dwutlenek węgla, a podtlenek azotu nawet 300-krotnie. Efekt wszystkich gazów cieplarnianych przeliczany jest na ekwiwalenty CO2 (CO2eq), co umożliwia porównywanie ich skutków dla klimatu.

Produkcja zwierzęca związana jest z emisją CO2. Największa część emisji w produkcji zwierzęcej powstaje w trakcie produkcji pasz (58 proc.). Także produkcja drobiarska ma swój udział w emisji gazów cieplarnianych. Wyprodukowanie każdego kilograma mięsa drobiowego związane jest z emisją prawie 10,0 kg CO2, natomiast wyprodukowanie każdego kilograma jaj związane jest z emisją ponad 4,6 kg CO2.

Aby ograniczyć emisję CO2 przez producentów zwierząt, KE proponuje wprowadzenie ekoschematów, które będą prowadziły do zmniejszenia produkcji zwierzęcej, a tym samym do ograniczenia tej emisji. Służyć temu ma system kredytów węglowych oraz handel nimi.

Czy proponowany przez KE program „Zielony Ład” zagraża produkcji drobiarskiej w Polsce? Może nie tyle zagraża, co zmusza do zmiany technologii produkcji zgodnie z normami proponowanymi w ekoschematach. Ponieważ tempo wprowadzanych zmian jest ogromne, już dzisiaj warto przedyskutować zakres niezbędnych poczynań tak, by być w pełni przygotowanym na nadchodzące zmiany. 

Sprawdź też nowy
numer miesięcznika
Okładka numeru 6/2024

Partnerzy

Zakup czasopisma