Bieżący numer

Archiwum

Niechłodnicze metody przechowalnictwa jaj konsumpcyjnych – cz. I
Kamil Drabik, Justyna Batkowska, Jakub Chalimoniuk

Jako konsumpcyjne jaja kurze w naszym kraju, podobnie jak w większości państw UE, traktuje się jaja pochodzące przede wszystkim od kur niosek, ewentualnie przepiórek japońskich. W innych krajach, szczególnie azjatyckich, wykorzystuje się do celów konsumpcyjnych również jaja kacze (Ganesan i wsp., 2014). Niezależnie od pochodzenia, jaja stanowią w diecie człowieka cenne źródło składników pokarmowych, w tym wielu szczególnie ważnych biologicznie.
Literatura:
1.            Akyurek H., Okur A.A. (2009) Effect of storage time, temperature and hen age on egg quality in free-range layer hens. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(10), 1953-1958.
2.            Aygun A., Sert D. (2013) Effects of vacuum packing on eggshell microbial activity and egg quality in table eggs under different storage temperatures. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(7), 1626-1632.
3.            Batkowska J., Brodacki A. (2015) Ubytek wody z jaj konsumpcyjnych podczas przechowywania. Polskie Drobiarstwo, 1, 16-20.
4.            Batkowska J., Brodacki A., Gryzińska M. (2016) Effects of laying hen husbandry system and storage on egg quality. ArchivfürGeflügelkunde 80: 1-1.
5.            Becker W.A., Spencer J.V., Swartwood J.L. (1968) Carbon dioxide during storage of chicken and turkey hatching eggs. Poultry Science, 47(1), 251-258.
6.            Brodacki A., Batkowska J., Drabik K., Chabroszewska P., Łuczkiewicz P. (2019) Selected quality traits of table eggs depending on storage time and temperature. British Food Journal, 2016-2026.
7.            Calik J. (2013). Zmiany cech jakościowych jaj, pochodzących od kur nieśnych żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33), w zależności od warunków ich przechowywania. ŻywnośćNaukaTechnologiaJakość, 20(2), 73-79.
8.            Drabik K., Chabroszewska P., Vasiukov K., Adamczuk A., Batkowska J. (2018) Glycerin as a factor for moderating quality changes in table eggs during storage. ArchivfürTierzucht, 61(3), 285.
9.            Drabik K., Puk M., Chabroszewska P., Batkowska J. (2016) Wskaźniki świeżości i jakości konsumpcyjnych jaj kurzych w czasie ich przechowywania w świetle obowiązujących aktów prawnych. [W:] Panfil M. (red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Hodowla Zwierząt i Weterynaria, Poznań, 51-58.
10.          Ganesan P., Kaewmanee T., Benjakul S., Baharin B.S. (2014) Comparative study on the nutritional value of pidan and salted duck egg. Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 34(1), 1-6.
11.          Giampietro-Ganeco A., Borba H., Scatolini-Silva A.M., Boiago M.M., Souza P.A.D., Mello J.L.M.D. (2015) Quality assessment of eggs packed under modified atmosphere. Ciência e Agrotecnologia, 39(1), 82-88.
12.          Jia F., Yan W., Yuan X., Dai R., Li X. (2019). Modified atmosphere packaging of eggs: Effects on the functional properties of albumen. Food Packaging and Shelf Life, 22, https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2019.100377.
13.          Jin Y.H., Lee K.T., Lee W.I., Han Y.K. (2011) Effects of storage temperature and time on the quality of eggs from laying hens at peak production. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 24(2), 279-284.
14.          Krawczyk J., Gornowicz E. (2010) Quality of eggs from henskept in two different free-range systems in comparison with a barn system. ArchivfürGeflügelkunde, 74(3), 151-157.
15.          Lewko L., Gornowicz E. (2009) Egg albumen quality as affected by bird origin. Journal of Central European Agriculture, 10(4), 455-463.
16.          Menezes P.C.D., Lima E.R.D., Medeiros J.P.D., Oliveira W.N.K.D., Evêncio-Neto J. (2012) Egg quality of laying hens in different conditions of storage, ages and housing densities. RevistaBrasileira de Zootecnia, 41(9), 2064-2069.
17.          Monira K., Salahuddin M., Miah G. (2003) Effect of breed and holding period on egg quality characteristics of chicken. International Journal of Poultry Science, 4(2), 261-263.
18.          Narasimha Rao, D., &Sachindra, N. M. (2002). Modified atmosphere and vacuum packaging of meat and poultry products. Food Reviews International, 18(4), 263-293.
19.          Pasquali F., Manfreda G., Olivi P., Rocculi P., Sirri F., Meluzzi A. (2012) Modified-atmosphere packaging of hen table eggs: Effects on pathogen and spoilage bacteria. Poultry Science, 91(12), 3253-3259.
20.          Pires P.G.S., Machado G.S., Franceschi C.H., Kindlein L., Andretta I. (2019) Rice protein coating in extending the shelf-life of conventional eggs. Poultry Science, 98(4), 1918-1924.
21.          Rocculi P., Tylewicz U., Pękosławska A., Romani S., Sirri F., Siracusa V., Dalla Rosa M. (2009). MAP storage of shell hen eggs, Part 1: Effect on physico-chemical characteristics of the fresh product. LWT-Food Science and Technology, 42(3), 758-762.
22.          Rocha A.M.C.N., Barreiro M.G., Morais A.M. (2004) Modified atmosphere package for apple ‘Bravo de Esmolfe’. Food Control, 15(1), 61-64.
23.          Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r., (2008) ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. Dz. Urz. L 163 z 24.6.2008, 6-23.
24.          Samli H.E., Agma A., Senkoylu N. (2005) Effects of storage time and temperature on egg quality in old laying hens. Journal of Applied Poultry Research, 14(3), 548-553
25.          Walsh T.J., Rizk R.E., Brake J. (1995) Effects of temperature and carbondioxide on albumen characteristics, weight loss, and early embryonic mortality of long stored hatching eggs. Poultry Science, 74(9), 1403-1410.

26.          Zita L., Tůmová E., Štolc L. (2009) Effects of genotype, age and their interaction on egg quality in brown-egg laying hens. Acta Veterinaria Brno, 78(1), 85-91.