Bieżący numer

Archiwum

Zastosowanie ogrzewania podłogowego w ściółkowym chowie kur
Przemysław Marek

 Ogrzewanie budynków inwentarskich w naszych szerokościach geograficznych wynika z potrzeby zapewniania ptakom optymalnych dla nich warunków temperaturowych w ciągu całego roku. Na wszelkie nieprawidłowości szczególnie narażone są młode osobniki, ze względu na ich wysokie wymagania temperaturowe oraz mniejsze możliwości termoregulacyjne. Wszelkie zaniedbania związane z ogrzewaniem silnie oddziałują na potencjalny wzrost piskląt oraz ich dalszy rozwój. Problemem, który napotykają producenci drobiu, są wysokie koszty energii niezbędnej do ogrzewania pomieszczeń, tym bardziej iż jednoczesna, intensywna wymiana powietrza wentylacyjnego potrafi wygenerować spore koszty.

Literatura:

1. Guzik J., 2015, Instalacje centralnego ogrzewania, Wydawnictwo KaBe

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

3. Rubik M.; 1999, Pompy Ciepła. Poradnik. Wyd. II., Ośrodek Informacji, Technika Instalacyjna w Budownictwie