Bieżący numer

Archiwum

Stan aerosanitarny budynku inwentarskiego a syndrom chorego budynku
Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz

Zmierzanie do poprawienia efektywności produkcji drobiarskiej prowadzi do zwiększania liczby ptaków na jednostce powierzchni. Duża obsada zwierząt (fot. 1.), wysoka temperatura i wilgotność względna powietrza oraz wilgotna ściółka stanowią sprzyjające warunki do rozwoju oraz rozprzestrzeniania się wirusów, bakterii, grzybów i pleśni. Stanowi to zagrożenie nie tylko dla ptaków hodowlanych, ale także dla pracowników ferm. Niestety problem ten wciąż traktowany jest marginalnie.
 
Literatura:
 
Chmiel M.J., Frączek K., Grzyb J., Problemy monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2015, 1(49), 17-27.
Eduard W., Exposure to Non-Infectious Microorganisms and Endotoxins in Agriculture, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 1997, 4, 21-23.
Gąska-Jędruch U., Dudzińska M.R., Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym, (w:) Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, pod. red. J. Ozonek, A. Pawłowski, 2009, T.2, Lublin, s. 31-40.
Gołofit-Szymczak M., Skowroń J., Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo pracy, 2005, 3, 29-31.
Górny R.L., Biologiczne czynniki szkodliwe; normy, zalecenia i propozycje wartości dopuszczalnych, Podstawy Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 3(41), 17-39.
Menetrez M.Y., Foardek K.K., Dean T.R., Betancourt D.A., Moore S.A., An evaluation of the protein mass of particulate matter, Atmospheric Environment, 2007, 41, 8264-8274.
Millner P.D., Bioaerosols associated with animal production operations, Bioresource Technology, 2009, 100, 5379–5385.
Mituniewicz T., Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w kurniku, Ogólnopolski Informator Drobiarski, 2013, 3(258), 10-18.
Ochmański W., Barabasz W., Mikrobiologiczne zagrożenia budynków i pomieszczeń mieszkalnych oraz ich wpływ na zdrowie (syndrom chorego budynku), Przegląd Lekarski, 2000, 7-8, 419-423.
Ogórek R., Pląskowska E., Analiza mikologiczna powietrza wybranych pomieszczeń użytku publicznego. Doniesienie wstępne, Mikologia Lekarska, 2011, 18(1), 24-29.
Pastuszka J. S., Zanieczyszczenia powietrza pomieszczeń, Środowisko a Zdrowie, 2004, 4, 11-14.
Plewa-Tutaj K., Pietras-Szewczyk M., Lonc E., Próba oceny rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń mikrobiologicznych w powietrzu na terenie i w sąsiedztwie wybranej fermy drobiu, Ochrona Środowiska, 2014, 36(2), 21-28.
Romanowska-Słomka I., Mirosławski J., Zagrożenia biologiczne na przemysłowej fermie drobiu – wyniki badan, Bezpieczeństwo pracy, 2009, 7-8, 16-19.
Romanowska-Słomka I., Mirosławski J., Zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy, Jouranl of Ecology and Health, 2011, 15(1), 24-27.
Ropek D., Frączek K., Mikrobiologiczna jakość powietrza w obiektach inwentarskich gospodarstw rolnych, Medycyna Środowiska, 2016, 19(3), 16-22.
Skowroń J., Gołofit-Szymczak M., Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza w środowisku pracy – źródła, rodzaje i oznaczanie, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2004, 37(1), 91-98.
Wang Y., Chai L.G., Song Y., Biodiversity and concentration of airborne fungi in chick-en house by RAPD-PCR, Proceedings of the 13th International Congress in Animal Hygiene, Tartu, Estonia, 2007, vol. 1, 564-570.