Bieżący numer

Archiwum

Konsumpcja mięsa i wędlin drobiowych w Polsce w 2017 roku, cz. II
Krystyna Świetlik

Naturalnym dążeniem każdego człowieka jest jak najpełniejsze i jak najlepsze zaspokojenie odczuwanych przez niego potrzeb. Zaspokojenie konsumpcyjnych potrzeb ludzkich służą, dzięki swym wartościom użytkowym, rozmaite dobra i usługi, co powoduje, że zewnętrznym wyrazem dążeń konsumentów jest chęć uzyskania jak największej ich ilości. Zaspokojenie konsumpcyjnych potrzeb dokonuje się w wyniku wykorzystania, tj. zużywania i zużycia dóbr i usług, które w ten sposób stają się przedmiotami konsumpcji.
 
Literatura
 
Biuletyn Statystyczny, GUS, Warszawa 2018, nr 4, s. 125-126.
Budżety gospodarstw domowych w 2016 r., GUS, Warszawa 2017, s. 22.
Bywalec C., Gospodarstwo domowe. Ekonomika. Finanse. Konsumpcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017, s. 71.
Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 60-61.
Bywalec C., Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie, „Handel Wewnętrzny” 2009, nr 3 (320), s. 4-10.
Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 15.
Ceny w gospodarce narodowej w 2016 r., GUS, Warszawa 2017, s. 41-42.
Charzewska J., Żywienie w ewolucji człowieka, „Żywienie Człowieka i Metabolizm” 1987, nr 14, s. 122-128.
Czyżewski A., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, W: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne (red. A Czyżewski). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 15.
Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Słaby T., Witek J., Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013, s. 7.
Gutkowska K., Ozimek I., Czynniki ekonomiczne warunkujące sposób żywienia populacji, W: J. Gawęcki, W. Roszkowski (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 119-120.
Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001, s. 116.
Jerzewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W., Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 14.
Konieczny P., Górecka D., Mięso w żywieniu człowieka – aktualne kierunki w produkcji wyrobów mięsnych, „Przemysł Spożywczy” 2011, nr 3(65), s. 28-31.
Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997, s. 19-21.
Kusińska A. (red.), Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów, PWE, Warszawa 2011, s. 13-23.
Łagowska K., Różewicz M., Walory zdrowotne mięsa drobiowego, „Polskie Drobiarstwo” 2016, nr 1, s. 6-9.
Moroz E., Podstawy mikroekonomii, PWE, Warszawa 2005, s. 97.
Polski handel artykułami rolno-spożywczymi w 2017 r., MRiRW, Warszawa 2018, https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe (odczyt: 30.05.2018).
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2012-2015, GUS, Warszawa 2017, s. 39, 259-260.
Roczne wskaźniki makroekonomiczne, GUS, Warszawa 2018, http://www.stat.gov.pl (odczyt: 30.05.2018).
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017, GUS, Warszawa 2017, s. 692, 724, 728.
Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012, s. 103.
Rynek drobiu. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, MRiRW, KOWR, Warszawa 2018, seria: Analizy rynkowe, nr 53, s.1.
Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Spring 2018, European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development, Brussel 2018, Short term outlook, No 20, s. 31-32, http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm (odczyt: 10.05.2018).
Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2017, s. 1-5, http://www.stat.gov.pl. (odczyt: 30.05.2018).
Świetlik K., Polscy konsumenci polubili drób, „Polskie Drobiarstwo” 2011, nr 8, s. 6-10.
Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 9-10.
Zalega T., Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa 2012, s. 46-53.
Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002, s. 81.