Bieżący numer

Europejskie kraje stosują coraz mniej antybiotyków w produkcji zwierzecej

 

Europejska Agencja Leków EMA w ramach Programu Nadzoru nad Zużyciem Antybiotyków u Zwierząt ESVAC podaje w swoim najnowszym Raporcie, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat (2011-2018) sprzedaż antybiotyków przez weterynarię w krajach UE wraz z krajami należącymi do Europejskiego Obszaru Ekonomicznego i Szwajcarią (razem 31 krajów) spadła o 34%. Warto przypomnieć, że w krajach UE stosowanie antybiotyków jako stymulatorów wzrostu jest całkowicie zakazane od 2006 r. W 31 krajach europejskich sprzedano w 2018 r. 6,5 tys. ton antybiotyków dla zwierząt, spośród których 31% to tetracykliny, 29% penicyliny i 8% sulfonamidy.

Dla porównania wielkości sprzedaży antybiotyków dla zwierząt hodowlanych w poszczególnych krajach UE zastosowano wskaźnik przeliczeniowy mg antybiotyków/PCU wyrażający ilość sprzedanych ogółem przez służby weterynaryjne antybiotyków na jedną skorygowaną jednostkę zwierzęcą PCU (Population Corrected Unit). PCU uwzględnia liczbę zwierząt hodowlanych (drób, trzoda chlewna, bydło, owce, konie, kozy) utrzymywanych w danym kraju, w tym również obrót żywymi zwierzętami w imporcie i eksporcie. Wartość wskaźnika wahała się między poszczególnymi krajami od 3 mg/PCU do ponad 466 mg/PCU. Średnia wartość wskaźnika przeliczeniowego dla krajów europejskich poddanych obserwacji spadła o 35% z 161,4 mg/PCU w 2011 r. do 105,6 mg/PCU w 2018 r., przy czym w jednym z nich wartość wskaźnika spadła aż o 57%.

Analizując sposób podawania antybiotyków stwierdzono, że 27% z nich zawartych było w premiksach leczniczych, 9% w postaci sypkiej podawanej doustnie, natomiast 52% w postaci płynnej podawanej doustnie.

„Chociaż stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej nie jest głównym czynnikiem stymulującym proces modyfikacji drobnoustrojów jako lekoopornych zagrażających szczególnie zdrowiu ludzi, to wyraźnie zauważalny trend zmniejszania ilości antybiotyków stosowanych dla zwierząt jest dla nas bardzo ważny – stwierdził C. McLaughlin, prezes Stowarzyszenia działającego na rzecz Odpowiedzialnego Stosowania Antybiotyków w Rolnictwie (RUMA) w W. Brytanii.