Wybrane problemy toksykologii środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem dioksyn, cz. II


Prof. dr hab. Henryk Maciołek, mgr Ewelina Kacperczyk Akademia Świętokrzyska, filia w Piotrkowie Tryb.


 Obecnie wydaje się, że głównym źródłem skażenia środowiska są reakcje termiczne zachodzące podczas spalania odpadów komunalnych i przemysłowych, do których zaliczyć należy: spalenie olejów zużytych, rozległe pożary środowiskowe oraz zwykłe paleniska i procesy niekorzystnego spalania odpadów – takie jak: spalanie w przestarzałych technologicznie spalarniach bez właściwego oczyszczania spalin, spalanie odpadów występujących luzem na wolnym powietrzu, spalanie odpadów w kotłowniach ogrzewczych (np. przyszpitalnych).

LITERATURA: 
1) Eugenia E. Calle, Howard Frumklin, Jane Hemley, David A. Savitz, Michael J. Thun, “ Organochlorines and Breast Cancer Risk”, CA Cancer Clin 2002; 52, 301-309 
2) Falandysz J. “Dioksyna i substancje dioksynopohodne”, Aura nr 2/2001r, 
3) Galam H, „ Występowanie dioksyn w produktach zwierzęcych”, Materiały Sympozjum Włoszczowa 2005r, 
4) George F. Fries, J. Anim, „ A Reviev of the Significance of Animal Food Products as Potential Pathways Of Human Exposures to Dioxin”, Sci. 1995, 73,1639-1650 
5) Grochowski A. „ Badania nad oznaczeniem dioksyn w środowisku”, Normalizacja nr 4/2002r, 
6) Grochowski A. „ Czy można monitorować dioksyny”, Polit. Krakowska 2006r, 
7) Maciołek H. „ Epidemiologia chorób odzwierzęcych w zarysie”, A.Ś. Wyd. Naukowe Piotrkowskie 2002r 
8) Maciołek H. „Niektóre problemy toksykologii środowiskowej”, Agro Serwis 2002r, 
9) Makles Z, Świątkowski A., Grybowska S, :Niebezpieczne dioksyny”, Arkady 2001r,
10) Obledziński M.W., Bartnikowska E. „ Skażenia żywności pochodzenia zwierzęcego dioksynami a zagrożenia konsumenta”, Przemysł Spożywczy nr 1/2000r, 
11) Piskorska – Pliszczyńska J. „ Funkcja receptora Ah w mechanizmie działania dioksyn i związków pokrewnych”, Rozprawa habilitacyjna, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy1998r, 
12) Piskorska – Pliszczyńska J. „ Toksyczność i mechanizm molekułowy działania polichlorowanych dibenzo – p- dioksyn i dobenzofuranóe”, Konferencja Miedzynarodowa – Dioksyny w przemyśle, Kraków 23-24.09.1999r, Politechnika Krakowska, 
13) Rywotycki R.,” Zagrożenia zdrowia spożyciem żywności pochodzenia zwierzęcego skażonej dioksynami”, Aura 2001, 
14) Struciński P, Ludwicki J.K, Góralczyk K, Czaja K, Hernik A „ Środowiskowe narażenie na polichlorowane bifenyle – wybrane aspekty zdrowotne”, Materiały konferencyjno – szkoleniowe programu PCB – STOP, Dolnośląska Fundacja Rozwoju 2003r, 
15) Raport Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska w sprawie dioksyn (udostępniony w maju 2000r).

Wstecz

Bieżący numer