Omówienie definicji istotnych dla prawidłowego stosowania przepisów dotyczących higieny mięsa drobiowego


Elżbieta Anders Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Zakrzewo Spółka z o.o.


 Ogólne zasady prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 [1]. Jednym z elementów bezpieczeństwa żywności jest higiena, której kryteria i wymagania zostały określone w stosowanym od dnia 1 stycznia 2006 r. pakiecie przepisów higienicznych Wspólnoty. Podstawowym dokumentem tego pakietu jest rozporządzenie (WE) nr 85/2004 [2] regulującym kompleksowo zagadnienia higieny w odniesieniu do całej żywności. 


Piśmiennictwo 
[1] Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2001 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdział 15 tom 6, str. 463) 
[2] Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdział 13 tom 34, str. 319) 
[3] Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdział 03 tom 45, str. 14) 
[4] Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdział 03, tom 45, str. 200)

Wstecz

Bieżący numer