Przechowywanie obornika drobiowego na płytach obornikowych


Przemysław Marek


Archiwum

Intensywny chów drobiu wiąże się zawsze z produkcją zwierzęcych odchodów. W zależności od systemu utrzymania jest to tzw. czysty pomiot lub obornik. Obornik jest produktem powstającym podczas chowu ściółkowego i obecnie jest głównie wytwarzany na fermach brojlerów lub indyków ponieważ nioski są mimo wszystko jeszcze nadal utrzymywane głównie w klatkach. Sytuacja ta jednak będzie się zmieniała i z czasem, całkiem prawdopodobne jest to, że chów klatkowy, ze względów pro ekologicznych zostanie wyparty przez ściółkowy.

Piśmiennictwo:

1.   Romaniuk W., Overby T. i in. 2005. Systemy utrzymania bydła. Poradnik. Praca zbiorowa. Projekt bliźniaczy PHARE, Standardy dla Gospodarstw Rolnych. Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa; DuńskieSłużby Doradztwa Rolniczego; 2004,

2.   Romaniuk W., Overby T. i in. 2005. Magazynowanie nawozów naturalnych. Poradnik. Praca zbiorowa. Projekt Bliźniaczy PHARE, Standardy dla Gospodarstw Rolnych. Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa; Duńskie Służby Doradztwa Rolniczego; 2004

Bieżący numer