Sezonowość spożycia jaj w Polsce na tle wieloletniej tendencji w rozwoju ich produkcji i zużycia, cz. III


Krystyna Świetlik


Archiwum

 

Umiarkowane wahania podaży, cen i spożycia nie powodują zakłóceń rynku i nie wywołują stanów niepewności. Problemem jest natomiast nadmierna zmienność i nieoczekiwane, gwałtowne ich fluktuacje. Zmiany tego rodzaju są źródłem niepewności w łańcuchu marketingowym, destabilizują zachowania gospodarcze uczestników rynku, tj. producentów, przetwórców, handlowców i konsumentów. Szczególnym przypadkiem zmian w rozwoju procesów gospodarczych są wahania sezonowe, powtarzające się periodycznie z roku na rok, a działem produkcji materialnej, w którym są one najsilniejsze jest produkcja artykułów rolno-spożywczych. Zlikwidowanie sezonowości jest niemożliwe ze względu na endogeniczny charakter większości przyczyn wywołujących to zjawisko. Można jednak dokonać złagodzenia wahań sezonowych m.in. drogą zmian procesów technologicznych i usprawnień organizacyjnych. Szansa na skuteczność tego typu działań jest tym większa, im lepiej zostaną rozpoznane przyczyny, okresy występowania i natężenie tych wahań.
Piśmiennictwo:
1.       Buga J., Kassyk-Rokicka H., Podstawy statystyki opisowej, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2008, s. 78-83.
2.       Chmielewska B., Sezonowość spożycia żywności i tendencje zmian w gospodarstwach domowych, IERiGŻPIB, Warszawa 1998, seria: Komunikaty, raporty, ekspertyzy, nr 430, s. 17.
3.       Dolińska B., Woźniak D., Ryszka F., Białka żółtka jaja kurzego, właściwości i zastosowanie, Farmaceutyczny Przegląd Naukowy 2009, nr 6, s. 19-22.
4.       Gołąb K., Wawras M., Białka jaja kurzego – właściwości biochemiczne i zastosowania, Advances in Clinical and Experimental Medicine 2005, nr 14(5), s. 1001-1010.
5.       Kamiński W., Wahania sezonowe w gospodarce żywnościowej, PWRiL, Warszawa 1965, s. 26.
6.       Kijowski J., Leśnierowski G., Cegielska-Radziejewska R., Jaja cennym źródłem składników bioaktywnych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2013, nr 5(90), s. 29-41.
7.       Kowalski A., Istota i funkcjonowanie rynku żywnościowego i rolnego (w:) Rembisz W., Idzik M. (red.), Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, WSFiZ, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007, s. 30.
8.       Łagowska K., Jajo kurze w roli głównej, Polskie Drobiarstwo 2015, nr 12, s. 34-39.
9.       Łobejko S. (red.), Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z programem SAS, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015, s. 19-37 i 81-87.
10.   Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 198.
11.   Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2011, s. 37.
12.   Osińska M., Ekonometria współczesna, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 255-276.
13.   Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010, s. 359-360.
14.   Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011, s. 404.
15.   Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019, GUS, Warszawa 2019, s. 237.
16.   Sobczyk G., Istota sezonowości produkcji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio H., Oeconomia 10, Lublin 1976, s. 169-182, s. 171.
17.   Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 68.
18.   Świetlik K. (red.), Popyt na żywność. Stan i perspektywy, IERiGŻ, KOWR, MRiRW, Warszawa 2018, seria: Analizy rynkowe nr 19, s. 109.
19.   Świetlik K., Konsumpcja jaj w Polsce w latach 2016-2019 (według danych makroekonomicznych), Polskie Drobiarstwo 2020, nr 5, s. 2-6.
20.   Wawrzynek J., Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 37.
21.   Wielkopostne i wielkanocne zwyczaje w polskich domach, CBOS, Warszawa 2012, Komunikat BS/46/2012.

Bieżący numer