Wpływ nowych probiotyków na wskaźniki wydajności wzrostowej i florę mikrobiologiczną kurcząt brojlerów poddanych oddziaływaniu salmonella sofia


C.G. Olnood[1], M. Choct[2], L.L. Mikkelsen1, P.A. IJI1


 Streszczenie

Oceniano wpływ L. johnsoni na mikroflorę przewodu pokarmowego i wydajność ptaków. Doświadczenie przeprowadzono na 288 kurczętach jednodniówkach, które poddano działaniu Salmonella sofia. Zastosowano układ czynnikowy 3 x 2, w którym uwzględniono grupę kontrolną negatywną (KN) bez żadnych dodatków, kontrolną pozytywną (KP) z dodatkiem bakteriobójczym (Zn-bacytracyna, 50 ppm; monenzyna 100 ppm) oraz grupę z udziałem probiotyków (Pro) otrzymującą probiotyki; oraz dwa czynniki doświadczalne, tj. z i bez udziału S. sofia. L. johnsoni (109 cfu/szt) była podawana w dniach 1, 3, 7 i 12. Kurczęta były zakażone S. sofia (10cfu/szt.) w dniach 2, 8 i 13. Wyniki wykazały, że zakażenie Salmonella istotnie obniżało (p<0,05) wydajność ptaków i pobranie paszy i obserwowane były przejściowe objawy infekcji S. sofia począwszy od drugiego jej podania w grupie kontrolnej negatywnej. Nowy kandydat na probiotyk: L. johnsoni wpłynął na obniżenie liczebności S. sofia i C. perfingens w środowisku przewodu pokarmowego i wpłynął korzystnie na odporność ptaków na S. sofia.
Wstęp
Wykorzystywanie mikroflory kompetycyjnej przeciwko szczepom Salmonella uważane jest za efektywne (Jin i in., 1998). Najważniejszymi zaletami szczepów konkurencyjnych jest ustalenie korzystnego profilu mikroflory przewodu pokarmowego, który zapobiega kolonizacji przez patogeny i umożliwia utworzenie stałego ekosystemu bakterii jelitowych (Wagner, 2006). U młodych ptaków podawanie bakterii korzystnych dla przewodu pokarmowego okazało się być efektywne przeciwko niektórym Salmonella spp., takim jak S. typhimurium (Mead, 2000), S. kedougou (Ferreira i in., 2003). Twierdzi się, że duże znaczenie w prewencji kolonizacji Salmonella ma wczesna stabilizacja populacji bakterii korzystnych. Biorąc pod uwagę tę zasadę stworzono i poddano badaniom nowy probiotyk pochodzenia drobiowego, L. johnsoni, wybrany do niniejszego eksperymentu ze względu na to, że jest producentem inhibitorów bakteriocyno-podobnych (Olnood i in., 2007), które mogą ograniczać rozwój S. sofia u kurcząt.
Literatura
Barrow PA, Simpson JM, Lovell MA (1988) Avian Pathology 17, 571-588.
Bjerrum L, Engberg RM, Pedersen K (2003) Avian Diseases 47, 1474-1480.
Desmidt M, Ducatelle R, Haesebrouck F (1997) Veterinary Microbiology 56, 99-107.
Eisenstadt E, Carlton BC, Brown BJ (1994) Gene mutation. In: Methods for general and
molecular bacteriology (Eds: Gerhardt P, Murray RG, Wood WA, Krieg NR) pp.
297-316. American Society for Microbiology, Washington DC.
Jin LZ, Ho YW, Abdullah N, Ali MA, Jalaludin S (1998) Journal of Applied Microbiology 84,
1171-1174.
La Ragione RM, Narbad A, Gasson MJ, Woodward MJ (2004) Letters in Applied
Microbiology 38, 197-205.
Mead GC (2000) Veterinary Journal 159, 111-123.
Miller TL, Wolil MJ (1973) Journal of Bacteriology 116, 836-846.
Olnood CG, Mikkelsen LL, Choct M, Iji AP (2007) Proceedings, Australian Poultry Science
Symposium 19, 153-157.
Pascual M, Hugas M, Badiola JI, Monfort JM, Garriga M (1999) Applied and Environmental
Microbiology 65, 4981-4986.
Wagner RD (2006) Molecular Nutrition & Food Research 50, 1061-1071.
Aust. Poult. Sci. Symp. 2009...20


[1] School of Rural Science and Agriculture, University of New England, Armidale, NSW Australia 2351
[2] Australian Poultry CRC, PO Box U242, University of New England, Armidale, NSW Australia 2351

Wstecz

Bieżący numer