Oddziaływanie niektórych radionuklidów środowiska przyrodniczego na procesy stymulacyjne, jakościowe u kur oraz bezpieczeństwo zdrowotne produktów spożywczych, drobiarskich i roślinnych


Henryk Maciołek, Dorota Łukomska Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim


Aktualnie, coraz większą rolę przywiązuje się do problemów bezpieczeństwa zdrowotnego żywności konsumowanej przez człowieka. Przemysł spożywczy, drobiarski i warzywniczo – owocowy zabiega od lat o poprawę jakości żywności. Wynika to z dążenia do podnoszenia przede wszystkim standardów higienicznych produkcji i przetwarzania surowca, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, a także z oczekiwaniami opinii publicznej, związanej z obawami społeczeństwa, odnośnie zdrowotności, która dotyczy żywności znajdującej się w obrocie towarowym, a stanowić może ważną przyczynę chorób pochodzenia pokarmowego.
Hormetyczne stymulacyjne działanie promieniowania jonizującego na organizmy kur
Ostatnio wzrosło zainteresowanie nauki wpływem małych dawek promieniowania na organizmy kur i zwierząt produkcyjnych, które wskazują na stymulacyjne i być może korzystne efekty takich dawek. Działanie to określił Luckey (1980) jako popromienne „Hormesis” (radiation hormesis). Początki nowoczesnej koncepcji hormesis przypisuje się Arndtowi i Schulcowi (1877), którzy stwierdzili, „że słabe stymulatory promieniowania jonizującego przyspieszają życiową aktywność u kur i zwierząt, średnie pobudzają, mocne unieczynniają, a bardzo mocne zabijają” (3). 
PIŚMIENNICTWO
1. Dziennik Urzędowy Nr 104, 1993 r., Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 08.10.1993r. Dziennik Urzędowy Nr 104 w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w produktach spożywczych środków chemicznych stosowanych przy: uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie roślin.
2. Dyrektywa nr 93/43 EEC z dn. 14.06.1998r. w sprawie przestrzegania higieny produkcji spożywczej
3. Kossakowski S., Promieniotwórcze skażenie środowiska, Wyd. Naukowe Państwowy Instytut Wet., Puławy 1995 str. 175 – 194
4. Kulak M., Dobrzański Z., Radionuklidy w środowisku człowieka i zwierząt (drobiu), Polskie Drobiarstwo Nr 12/2003
5. Maciołek H., Bezpieczna żywność, Mat. Sympozjum, Włoszczowa 2001, str. 193-210
6. Molska I., Wybrane zagadnienia dotyczące dozwolonych substancji dodawanych do żywności, Mat. Sympozjum, Włoszczowa 2006 str. 325-330
7. Państwowa Agencja Atomistyki: Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce 1999
8. Państwowa Agencja Atomistyki: Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce 2000 - 2005
9. Państwowa Agencja Atomistyki oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaw Polsce w 2005 r., Strona Internetowa Raport o skażeniach radioaktywnych żywności, www.paa.gov.pl 2007.
10. Państwowa Agencja Atomistyki: Normy bezpieczeństwa, Warszawa 1997r.
11. Rosiek L., Badania przechodzenia „Ra220” z gleby do roślin oraz ocena wchłanialności tego radionuklidu z pożywieniem., Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa 2003
12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.03.2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przeprowadzaniu badania mięsa na włośnie oraz zamrażaniu mięsa niepodanemu temu badaniu (Dz. U. Nr 70, poz. 640 i 641), Warszawa 2004
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu (Dz. U. z. 2005r. Nr 79 poz. 693), Warszawa 2005
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.2002r. (Dz. U. z. 2002r., Nr 138, poz. 969) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.08.2002r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach (Dz. U. z. 2002r., Nr 145, poz. 1218)
15. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, str. 160 - 171
16. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. nr 63 z dn. 2206.2001), Warszawa 2001
17. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r., o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej znowelizowana w 2001r., Warszawa 2001
18. Ustawa z dn. 19.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2004r., Nr 33, poz. 288, 2004 r.) oraz Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.03.2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przeprowadzaniu badania mięsa na włośnie oraz zamrażania mięsa niepoddawanego temu badaniu (Dz. U. z 2004r., Nr 70, poz. 640, 641) z dnia 21.04.2004r.
19. Ustawa z dnia 19.11.2000r. w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2000r., Nr 3, poz. 18)
20. Wilk J., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produkcji warzywniczej systemem EUREPGAP. Praca dyplomowa, Akademia Rolnicza w Poznaniu, 2007
21. Żuchowski J., Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Mt. Sympozjum, Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny, PAN, Radom 2005 str. 465-468
 

Wstecz

Bieżący numer