Wybrane aspekty wytwarzania i stosowania pasz leczniczych w produkcji drobiarskiej


Prof. dr hab.Krzysztof Kwiatek Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach


Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2006 r. zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w produkcji zwierzęcej spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na pasze lecznicze. Wprowadzenie do szerokiego stosowania w żywieniu drobiu i innych zwierząt gospodarskich tego rodzaju pasz, w których występuje weterynaryjny produkt leczniczy w dawkach terapeutycznych rodzi szereg nowych problemów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa surowców żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Pod szczególną uwagę muszą być wzięte takie aspekty jak: sposób mieszania i zapewnienia homogeniczności paszy, zastosowana dawka substancji aktywnej, przestrzeganie okresu karencji czy określenie przeznaczenia gatunkowego zwierząt. Należy też mieć świadomość, że oprócz efektów terapeutycznych ważne jest ich stosowanie w taki sposób, tak aby nie było pozostałości w surowcach i produktach zwierzęcych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 
Piśmiennictwo:
1. Kwiatek K., Przeniosło-Siwczyńska M., Chyłek-Purchała M.: Stymulatory wzrostu w żywieniu zwierząt gospodarskich w nowej sytuacji. Pasze Przemysłowe 2006, 9, 11-13.
2. Kwiatek K.: Systemowe podejście w łańcuchu produkcji i obrocie pasz jako ważny element zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Pasze Przemysłowe 2006, 4, 2-7.
3. Kwiatek K.: Zasady i tryb przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w świetle wymagań UE. Życie Wet. 2002, 5, 258. 
4. Kwiatek K. : Żywność pochodzenia zwierzęcego - warunki bezpieczeństwa produkcji. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 2002, 2, 33.
5. Kwiatek K., Przeniosło M., Weiner A., Wojdat E.: Jakość środków żywienia zwierząt a zapewnienie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Higiena 2002, 4, 5.
6. Kwiatek K., Przeniosło - Siwczyńska M.: Nowa instrukcja badania homogeniczności pasz leczniczych. Pasze przemysłowe 2007, 4, 7-12.
7. Kwiatek K., Przeniosło- Siwczyńska M.: Instrukcja badania homogeniczności pasz leczniczych i produktów pośrednich na podstawie stopnia wymieszania substancji czynnej. Instrukcja GLW wyd. przez PIWet.- PIB, Puławy 2007 r.
8. Malinowska T.: Ograniczenia prawne wytwarzania i wprowadzania do obrotu pasz leczniczych. Życie wet. 2007, 4, 264-268.
9. Pejsak Z., Truszczyński M.: Konsekwencje zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu u świń. Życie Wet. 2006,
81 (4), 236-239.
10. Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Wybrane aspekty stosowania antybiotyków w żywieniu zwierząt oraz metodyka ich wykrywania w środkach żywienia zwierząt. Życie Wet. 2005, 11, 717-720.
11. Rozporządzenie 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. U. UE L 35 z 8.2.2005).
12. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. (Dz. U. UE L 268 z 18.10.2003).

Wstecz

Bieżący numer