Bieżący numer

Archiwum

Immunostymulujące właściwości β-glukanu
Aleksandra Dunisławska, Małgorzata Radomska, Maria Siwek

β-glukan to cukier złożony oraz jeden ze składników błonnika pokarmowego. Występuje on w ścianie komórkowej drożdży, wybranych roślin (owiec, jęczmień, żyto), grzybów oraz niektórych bakterii czy alg (Cheng i wsp., 2004). Pochodzenie β-glukanu ma związek z jego właściwościami, takimi jak rozpuszczalność, masa cząsteczkowa oraz budowa przestrzenna i stopień rozgałęzienia. β-glukan pozyskany ze zbóż i alg jest rozpuszczalny w wodzie, natomiast otrzymany z mikroorganizmów i grzybów jest źródłem błonnika nierozpuszczalnego w wodzie. β-glukan jest powszechnie znany jako środek stymulujący odpowiedź immunologiczną zarówno ludzi, jak i drobiu (Stier i wsp., 2014; Guo i wsp., 2003). Również w tym aspekcie efekt immunomodulujący jest ściśle związany z pochodzeniem. Im wyższy jest stopień złożoności β-glukanu, tym wykazuje on lepsze właściwości immunostymulujące. β-glukany badane są również w kierunku alternatywy dla antybiotyków w produkcji paszy dla zwierząt (Jacob i wsp., 2014). Immunomodulujące dodatki paszowe stanowią korzystną alternatywę dla antybakteryjnych stymulatorów wzrostu w produkcji drobiu. Biologiczna aktywność β-glukanu w suplementacji zwierząt gospodarskich wykazana została również w kontekście zwiększenia przyrostów masy ciała u świń (Schoenherr i wsp., 1994).

Literatura:
1.         Barton R.W., Goldschneider I., Nucleotide metabolizing enzymes and lymphocyte diferentiation, Mol. Cell. Biochem, 1979; 28:135–47.
2.         Bednarczyk M., Stadnicka K., Kozłowska I., Abiuso C., Tavaniello S., Dankowiakowska A.,  Maiorano, G. i in., Influence of different prebiotics and mode of their administration on broiler chicken performance, Animal, 2016, 1–9.
3.         Berger A., Science commentary: Th1 and Th2 responses: what are they?, BMJ, 2000; 321:424.
4.         Cheng Y.H., Lee D.N., Wen C.M., Weng C.F., Effects of beta-glucan supplementation
on lymphocyte proliferation, macrophage chemotaxis and specific immune responses in broilers, Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 2004; 17(8), 1145–9.
5.         Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka J., Kompendium Histologii. Podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
6.         Cox C.M., Sumners L.H., Kim S., McElroy A.P., Bedford M.R., Dalloul R.A., Immune responses to dietary β-glucan in broiler chicks during an Eimeria challenge, Poultry science, 2010; 89(12), 2597–607.
7.         Davison F., Kaspers B., Schat K.A., Avian Immunology, Elsevier, 2008.
8.         Działo J., Niedźwiedzka-Rystwej P., Mękal A., Deptuła W., Charakterystyka tkanki limfatycznej błon śluzowych przewodu pokarmowego i układu oddechowego, Alergia Astma Immunologia, 2010; 15: 197–202.
9.         Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T., Immunologia, PWN, Warszawa 2012.
10.       Guo Y., Ali R.A., Qureshi M.A., The Influence of βGlucan on Immune Responses in Broiler Chicks, Immunopharmacology and immunotoxicology, 2003; 25.3: 461–72.
11.       Jacob J.P., Pescatore A.J., Barley β-glucan in poultry diets, Annals of translational medicine, 2004; 2(2).
12.       Józefowicz G., Kuna P., Rola limfocytów Th1 i Th2 w chorobach atopowych, Alergia Astma Immunologia, 1998; 3:76–80.
13.       Kovacs-Nolan J., Mine Y., Egg yolk antibodies for passive immunity, Annu Rev Food Sci Technol., 2012; 3:162–82.
14.       Lowry V.K., Farnell M.B., Ferro P.J., Swaggerty C.L., Bahl A., Kogut M.H., Purified β-glucan as an abiotic feed additive up-regulates the innate immune response in immature chickens against Salmonella enterica serovar Enteritidis, International journal of food microbiology, 2005; 98(3), 309–18.
15.       Pieniazek J., Williams M.P., Latham R., Walters H., Wickersham T.A., Levine R.,  Lee J.T. i in., Evaluation of an Algal Beta-1, 3-Glucan on Broiler Growth Performance and Immune Response, International Journal of Poultry Science, 2016; 15(5), 201.
16.       Rathgeber B.M., Budgell K.L., MacIsaac J.L., Mirza M.A., Doncaster K.L., Growth performance and spleen and bursa weight of broilers fed yeast beta-glucan, Canadian journal of animal science, 2008, 88(3), 469–73.
17.       Schoenherr W.D., Pollmann D.S., Coalson J.A., Titration of MacroGardTM-S on growth performance of nursery pigs, J. Anim. Sci., 1994: 72 (Suppl. 2): 57 (Abstract).
18.       Skwarska J., Proporcja liczby heterofili do limfocytów jako wskaźnik stresu u ptaków, Ornis Polonica, 2012; 53.3.
19.       Sousa I., Gouveia L., Batista A.P., Raymundo A., Bandarra N.M., Microalgae in novel food products, Food chemistry research developments, 2008; 75–112.
20.       Spolaore P., Joannis-Cassan C., Duran E., Isambert A., Commercial applications of Microalgae – review, Journal of Bioscience and Bioengineering, 2006; 101, 87–96.
21.       Stier H., Ebbeskotte V., Gruenwald J., Immune-modulatory effects of dietary Yeast Beta-1, 3/1, 6-D-glucan, Nutrition journal, 2014, 13(1), 1.
22.       Tirziu E., Seres M., Particularities of the avian immune system, Lucrari Stiinłifice Medicina Veterinara, 2010; XLIII: 269–78.
23.       Wężyk S., Genetyczna odporność na choroby, Ogólnopolski Informator Drobiarski, 2014, 272: 66–76.
Źródło internetowe nr 1: http://www.dowiedzsiewiecej.indykpol.pl/?module=Health&controller=Read&action=tknkscypsozo&lang=pl&id=497&title=
Beta+%E2%80%93+glukan&category=9 dostęp dn. 27.10.2016
Źródło internetowe nr 2:

 http://wet.uwm.edu.pl/wiedza-ogolna/artykul/kokcydioza-u-kur-opis-przypadku-klinicznego/ dostęp dn. 27.10.2016