Bieżący numer

Komunikat

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, na wniosek Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, ogłasza nabór na czterosemestralne studia specjalizacyjne z dziedziny:


CHOROBY DROBIU ORAZ PTAKÓW OZDOBNYCH
Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzy-skania tytułu specjalisty w danej dziedzinie.
Planowany termin rozpoczęcia: marzec - kwiecień 2017 r.


Osoby zainteresowane prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres: Komisja ds. Spe-cjalizacji Lekarzy Weterynarii, Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy, tel. 81 889 32 34.
Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika studium dr hab. Wojciecha Kozdrunia prof. nadzw. pod nr telefonu 81 889 30 77.
Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz.U. z 28.11.1994 nr 131 poz. 667).
W myśl tego rozporządzenia warunkiem przyjęcia jest zgłoszenie przez zainteresowanego wniosku zawierającego: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia, informację o przebiegu kariery zawodowej, informację o ukończonych kursach specjalizacyjnych i ewen-tualnych publikacjach. Do wniosku należy dołączyć odpis zaświadczenia okręgowej izby le-karsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji oraz dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy. O kolej-ności przyjęcia na studia decyduje staż pracy i uprzednio ukończone kursy specjalizacyjne.
Termin składania dokumentów upływa 28 lutego 2017 r.
Kierownik szkolenia specjalizacyjnego przewiduje możliwość przesunięcia terminu rozpoczę-cia I semestru.
Ogłoszenie umieszczone jest również na stronie: piwet.pulawy.pl/kslw
Krajowy kierownik specjalizacji nr 5: prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
Dyrektor PIWet-PIB: dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw.


okladka


okladka