Bieżący numer

Archiwum

Konsumpcja mięsa i wędlin drobiowych w Polsce w 2018 roku
Krystyna Świetlik

 Od 1991 roku utrzymuje się w Polsce wzrostowa tendencja spożycia mięsa drobiowego [Stańko, Mikuła, 2017]. Według danych GUS w pierwszej dekadzie okresu transformacji systemowej konsumpcja mięsa drobiowego w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca naszego kraju zwiększyła się blisko dwukrotnie - z 7,6 kg w 1990 r. do 14,7 kg w 2000 r. W latach 2000-2010 wzrosła do 24,6 kg, tj. o 67%, a w 2017 r. osiągnęła poziom 27,6 kg na mieszkańca, tj. o 12,2% wyższy w porównaniu z 2010 rokiem i prawie czterokrotnie wyższy niż w 1990 roku. Wzrostowi spożycia sprzyjało m.in. zwiększenie produkcji mięsa i przetworów drobiowych, dostosowanie struktury asortymentowej podaży produktów drobiarskich do zmieniających się preferencji nabywców, kształtujące się korzystnie dla konsumentów relacje cen drobiu do innych rodzajów mięs i pozostałych produktów będących źródłem białka zwierzęcego, walory kulinarne, dietetyczne i smakowe mięsa drobiowego oraz ogólny wzrost zamożności społeczeństwa i zmiana nawyków żywieniowych konsumentów, w tym zwłaszcza upowszechnianie się trendu zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania [Świetlik, 2011].

Literatura
1.       Biuletyn Informacyjny: Rynek mięsa drobiowego Nr 36/2019, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, Warszawa 2019, s. 13-14.
2.       Biuletyn Statystyczny Nr 7/2019, GUS, Warszawa 2019a, s. 143.
3.       Biuletyn Statystyczny Nr 7/2019, GUS, Warszawa 2019b, s. 166.
4.       Borowy T., Kubiak M.S., Walory zdrowotne mięsa drobiowego, „Ogólnopolski Informator Drobiarski” 2015, nr 3, s. 20-22.
5.       Budżety gospodarstw domowych w 2017 r., GUS, Warszawa 2018, s. 275 i 282.
6.       Ceny w gospodarce narodowej w 2016 roku, GUS, Warszawa 2017, s. 41.
7.       Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2018 roku, GUS, Warszawa 2019, Informacje sygnalne, Tablica IV, http://www.stat.gov.pl (odczyt: 30.08.2019).
8.       Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Oficyna a Wolters Kluwer-business, Warszawa 2013, s. 55-73.
9.       Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 31-35.
10.   Kos Cz., Szwacka-Salmonowicz J., Marketing produktów żywnościowych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1997, s. 120-132.
11.   Łagowska K, Różewicz M., Walory zdrowotne mięsa drobiowego, „Polskie Drobiarstwo” 2016, nr. 1, s. 6-9.
12.   Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2019, s. 259.
13.   Metodologia bilansów produktów rolniczych, GUS, Warszawa 2014, s. 30-48.
14.   Mroczek R., Sektor mięsa czerwonego i drobiarskiego w Polsce, „Przemysł Spożywczy” 2019, nr 4, s. 2-8.
15.   Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2019 r., GUS, Warszawa 2019, Tabl. 1, s. 14, http://stat.gov.pl (odczyt: 17.09.2019).
16.   Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2018, GUS Warszawa 2019, http://www.stat.gov.pl (odczyt: 30.08.2019).
17.   Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 roku, GUS, Warszawa, Informacje sygnalne, 18.01.2019, http://www.stat.gov.pl (odczyt: 30.08.2019).
18.   Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2012-2015, GUS, Warszawa 2017, s. 39, 259-260.
19.   Roczne wskaźniki makroekonomiczne, GUS, Warszawa 2019, http://www.stat.gov.pl (odczyt: 30.08.2019).
20.   Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018, GUS, Warszawa 2018, s. 457.
21.   Rolnictwo w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 31.
22.   Rynek drobiu. Stan i perspektywy, MRiRW, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2019a, seria: Analizy rynkowe nr 55, s. 15-19.
23.   Rynek drobiu. Stan i perspektywy, MRiRW, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2019b, seria: Analizy rynkowe nr 55, s. 1.
24.   Rynek mięsa. Stan i perspektywy, MRiRW, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2019, seria: Analizy rynkowe nr 56, s. 59.
25.   Short-term outlook for EU agricultural markets in 2019 and 2020. Spring 2019. Statistical annex, European Commission, Agriculture and Rural Development, Brussels 2019, s. 10-11, http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en (odczyt: 16.09.2019).
26.   Skup i ceny produktów rolnych w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 39.
27.   Stańko S., Mikuła A., Tendencje na rynku mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2016, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego”, Warszawa 2017, tom 17 (XXXII), z. 3, s. 268-278.
28.   Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2019a, http://www.stat.gov.pl (odczyt: 30.08.2019).
29.   Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2019 r., GUS, Warszawa 2019b, s. 34.
30.   Świetlik K., Polscy konsumenci polubili drób, „Polskie Drobiarstwo” 2011, nr 8, s. 6-10.
31.   Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 54-64.
32.   Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r., GUS, Warszawa 2019, s. 4.