Bieżący numer

Archiwum

Ocena jakości jaj ekologicznych w zależności od wieku kur i okresu przechowywania
Filip Wasiukiewicz, Danuta Szczerbińska, Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska

Celem pracy była analiza wybranych cech fizycznych i właściwości funkcjonalnych treści jaj, w zależności od okresu ich przechowywania i wieku kur utrzymywanych sposobem ekologicznym. Mieszańce ogólnoużytkowe kur Astra W podzielono na dwie grupy. Grupę I o liczebności 150 osobników, stanowiły ptaki w wieku 30 tygodni, natomiast do grupy II przydzielono 100 niosek, w wieku 76 tygodni. Warunki utrzymania kur były zgodne z zasadami chowu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych. Ocenę jakości jaj wykonywano w dniu zniesienia i po 21 dniach przechowywania w warunkach chłodniczych (6ºC). Podstawowe pomiary cech fizycznych jaj obejmowały: masę jaja, głębokość komory powietrznej, indeks białka, indeks żółtka, jednostki Haugha. W każdym terminie oceny oznaczano właściwości funkcjonalne jaj – pH białka i pH żółtka. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że utrzymująca się wraz z wiekiem dobra jakość jaj od kur z chowu ekologicznego przemawia za ich dłuższym użytkowaniem. Po okresie 21 dni przechowywania w warunkach chłodniczych jaja od wszystkich badanych kur charakteryzowały się dobrymi parametrami jakości i korzystnymi cechami funkcjonalnymi.
Literatura:
1.            Calik J., Ocena jakości jaj sześciu rodów kur nieśnych w zależności od ich wieku, ŻYWNOŚĆ Nauka Technologia Jakość, 2011, 5 (78), 85–93.
2.            Calik J., Zmiany cech jakościowych jaj, pochodzących od kur nieśnych żółtonóżka kuropatwiana (ż-33), w zależności od warunków ich przechowywania żywność, ŻYWNOŚĆ Nauka Technologia Jakość, 2013, 2 (87), 73–79.
3.            Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T., Ekologiczny chów kur jako czynnik kształtujący jakościowe cechy żółtka jaja, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2013, Vol. 58(3) s. 161–164.
4.            Minelli G., Sirri F., Folegatti E., Meluzzi A., Franchini A., Egg quality traits of laying hens reared in organic and conventional systems. Italian Journal of Animal Science, 2016, DOI: 10.4081/ijas.2007.1s.728.
5.            Niemiec J., Hodowla i użytkowanie kur nieśnych, W: Hodowla i użytkowanie drobiu, Pod red. J. Jankowskiego, PWRiL, Warszawa, 2012, s. 279–304.
6.            Rozporządzenie komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008)
7.            Sokołowicz Z., Krawczyk J., Herbut E., Jakość jaj z chowu ekologicznego w pierwszym i drugim roku użytkowania niosek, ŻYWNOŚĆ Nauka Technologia Jakość, 2012, 4 (83), s. 185–194
8.            Taveres B.O., Pereira D.F., Salgado D.D., Mac-Lean P.A.B., Mortality, production and quality of eggs of different rearing systems. Engenharia Agricola, 2018, vol. 38, s. 478–485.
9.            Trziszka T. (Red.): Jajczarstwo. Nauka, technologia, praktyka, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 2000.

10.          Wilkanowska A., Produkcyjność kur nieśnych w chowie ekologicznym, Hodowca drobiu 3, 2012, s. 42–45.