Bieżący numer

Archiwum

Ceny detaliczne mięsa drobiowego w Polsce w latach 2018-2019
Krystyna Świetlik

Celem artykułu jest rozpoznanie trendów cenowych na rynku detalicznym mięsa drobiowego i jego przetworów w Polsce w 2018 r. i w pierwszym kwartale 2019 r. na tle krajów Unii Europejskiej, zobrazowanie kierunków i skali zmian cen poszczególnych produktów drobiarskich, określenie relacji cen mięsa drobiowego do cen pozostałych produktów białka zwierzęcego oraz wskazanie przewidywanych kierunków rozwoju cen mięsa drobiowego w 2019 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2018 r., w porównaniu z 2017 r., spadły ceny detaliczne mięsa kurcząt, przy wzroście cen mięsa indyczego i wędlin drobiowych. Mięso drobiowe pozostało najtańszym rodzajem mięsa.
Literatura:
Biuletyn Statystyczny GUS, GUS, Warszawa 2019, nr 4, s. 125.
HICP – food, Eurostat 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table
Luszniewicz A., Indeksy statystyczne, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 40-47.
Makać W., Statystyka ekonomiczna. Wybrane mierniki makroekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 139-140.
Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 117-118.
Mroczek R., Sektor mięsa czerwonego i drobiarskiego w Polsce, Przemysł Spożywczy 2019, nr 4, s. 6.
Noga M., Makroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 151-154.
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2017 roku, GUS, Warszawa 2018, tab.1, http://www.stat.gov.pl
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2018 roku, GUS, Warszawa 2019, tab.1. http://www.stat.gov.pl
Rynek drobiu i jaj. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, KOWR, MRiRW, Warszawa 2017, seria: Analizy rynkowe nr 52, s. 19.
Rynek drobiu. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, KOWR, MRiRW, Warszawa 2019, seria: Analizy rynkowe nr 55, s. 28-29.
Skup i ceny produktów rolnych w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 41.

Świetlik K., Ceny żywności w procesie rynkowych przemian polskiej gospodarki (1994-2004), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, Studia i monografie nr 141, s. 55.