Bieżący numer

Archiwum

Skuteczność fitobiotyków w praktyce drobiarskiej
Monika Michalczuk, Anna Siennicka, Aleksandra Gajewska, Monika Rogala, Kamil Lutostański

 W dniu 25 października 2018 r. Parlament Europejski zatwierdził przepisy, zgodnie z którymi „przeciwdrobnoustrojowe produkty lecznicze nie mogą być stosowane profilaktycznie inaczej niż w wyjątkowych przypadkach u pojedynczych zwierząt lub u ograniczonej liczby zwierząt, gdy ryzyko zakażenia lub choroby zakaźnej jest bardzo wysokie, a konsekwencje mogą być poważne. W takich przypadkach profilaktyczne stosowanie antybiotykowych produktów leczniczych ograniczone jest do podawania tych produktów wyłącznie indywidualnym zwierzętom, na warunkach określonych w akapicie pierwszym” (Rozporządzenie PE i Rady UE, 2018). Cytowane rozporządzenie zacznie obowiązywać od 28 stycznia 2022 r.

 

Literatura:

1.            Darewicz M., Dziuba J., Panfil T., 2003. Biologicznie aktywne składniki żywności funkcjonalnej w profilaktyce chorób nowotworowych. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość. 4 (37), 37-45

2.            Gajewska J., Bucka J., Żabik A., Riedel J., Michalczuk M., 2009. Wpływ preparatów roślinnych na stan mikroflory jelitowej brojlerów kurzych. Ochr. Śr. Zasobów Nat., 41, 302-309

3.            Gajewska J., Riedel J., Bucka A., Żabik A., Michalczuk M., 2012. Influence of prebiotics and butyric acid on the composition of intestinal microflora of chicken broilers. Annals of Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Animal Sci., 51, 81-88

4.            Grela E.R., Pietrzak K., Sobolewska S., Witkowski P., 2013. Effect of inulin and garlic supplementation in pig diets. Ann. Anim. Sci. 13 (1), 63–71

5.            Gul K., Singh A.K., Jabeen R. 2016. Nutraceuticals and Functional Foods: The Foods for the Future World. J. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., Vol. 56, 16

6.            Łukasiewicz M., Michalczuk M., Niemiec J., Pietrzak D., Mroczek J., 2013. Wpływ wybranych dodatków paszowych stosowanych w profilaktyce kokcydiozy na profil histologiczny oraz właściwości fizykochemiczne mięśni piersiowych kurcząt szybko i wolno rosnących. Med. Wet. 69, 7, 439-443

7.            Łukasiewicz M., Pietrzak D., Michalczuk M., Mroczek J., Niemiec J., Chmiel M., 2014. Effect of selected feed additives used in coccidiosis prophylaxis on growth performance and carcass and meat quality of fast-growing Hubbard Flex chickens. S. Afr. J. Anim. Sci. 44, 2, 131-139

8.            Michalczuk M., Niemiec J., Dębek K., 2003. Wpływ wybranych zamienników antybiotykowych stymulatorów wzrostu na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 68, 4, 119-124

9.            Michalczuk M., Gajewska J., Górska A., Niemiec J., Rękosz-Burlaga H., 2008. Efektywność preparatu roślinnego i kwasu 3-hydroksy-3-metylomasłowego w żywieniu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. PTZ 4, 2, 65-72

10.          Michalczuk M., Łukasiewicz M., Niemiec J., Gajewska J., Bartosik J., Pietrzak D., Sikorska K., 2013. Influence of feed additives used in prevention of coccidiosis on the quality of enteric microflora of fast-growing and slow-growing. Ochr. Śr. Zasobów Nat., 24, 1 (55), 33-37

11.          Michalczuk M., Niemiec J., Pietrzak D., Mroczek J., 2004. Wpływ różnych stymulatorów wzrostu na skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne mięsa brojlerów. Zesz. Nauk. PTZ, 72, 4, 193-199

12.          Pietrzak D., Mroczek J., Antolik A., Michalczuk M., Niemiec J., 2005. Influence of growth stimulators added to feed on the quality of meat and fat in broiler chickens. Med. Wet., 61, 5, 553-557

13.          Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 4/43 z 07.01.2019

14.          Sadowska A., 2003. Rośliny lecznicze w weterynarii i zootechnice, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

15.          Świątkiewicz S., Koreleski J., 2007. Feed additives enhancing immune responses in poultry. Med. Wet., 63, 11, 1291-1295

16.          Weber G.M., Michalczuk M., Huyghebaert G., Juin H., Kwakernaak C., Gracia M.J., 2012. Effects of a blend of essentials oil compounds and benzoil acid on performance of broiler chickens as revealed by a meta-analysis of 4 growth trials in various locations. Poultry Sci., 91, 2820-2828

17.          Zdanowska-Sąsiadek Ż., Słowikowska O., Michalczuk M., Gajewska J., Korczyński M., 2011. Effect of a herbal preparation Prisma Jet on intestinal microflora composition and meat quality of broiler chickens. Annals of Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Animal Sci., 49, 189-197