Bieżący numer

Archiwum

Możliwości wykorzystania nasion grochu siewnego i bobiku w żywieniu drobiu
Katarzyna Perz, dr inż. Marcin Hejdysz

Poekstrakcyjna śruta sojowa (PŚS), ze względu na korzystny skład chemiczny oraz niską zawartość substancji antyżywieniowych, stanowi komponent białkowy, wykorzystywany w żywieniu niemal wszystkich grup technologicznych zwierząt gospodarskich. W Polsce nie ma warunków do uprawy na szeroką skalę soi, z której produkuje się PŚS, zatem ta wykorzystywana w żywieniu drobiu pochodzi z importu. W ciągu ostatnich 30 lat nastąpiła intensyfikacja metod genetycznego doskonalenia roślin, a 93% wytwarzanej PŚS pochodzi z soi GMO
Literatura:
•      Antonine S. C. 2009. Legume Grains (Phaseolus vulgaris and Pisum sativum) of the Pacific Northwest as an Alternative Broiler Feedstuff. Praca magisterska. Oregon State University.
•      Castell A. G. i in. 1996. Nutritive value of peas for nonruminant diets. Animal Feed Science Technology. Volume 60. s: 209-227.
•      Diaz i in. 2005. Pea seeds (Pisum sativum), faba beans (Vicia faba var. minor) and lupin seeds (Lupinus albus var. multitalia) as protein sources in broiler diets: effect of extrusion on growth performance. Italian Journal of Animal Science. Vol. 5. s: 43-53.
•      Dzwonkowski W. Bodyl M. 2014. Zmiany zapotrzebowania na białko paszowe w kontekście rozwoju produkcji zwierzęcej i sytuacji na światowym ryku surowców wysokobiałkowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. 14 (29). s: 5-15.
•      Fru – Nji F. i in. 2007. Effect of Graded Replacement of Soybean Meal by Faba Beans (Vicia faba L.) or field Peas (Pisum sativum L.) in rations for Laying Hens on Egg Production and Quality. The Journal of Poultry Science. 44. s: 34-41.
•      Hejdysz M. i in. 2016. Effect of extrusion on the nutritional value of peas for broiler chickens. Animal Nutrition. Volume 70. Issue 5. s: 364-377.
•      Igbasan F. i in. 1997. The Influence of Micronization, Dehulling, and Enzyme Supplementation on the Nutritional Value of Peas for Laying Hens. Poultry Science. 76. s: 331-337.
•      Instytut Zootechniki w Krakowie Państwowy Instytut Badawczy. 2010. Tabele składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz. Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione. Kraków – Balice.
•      Jansman A. J. M. 1993. Tannins In Faba Beans (Vicia Faba L.) Antinutritional properties in monogastric animals. Praca doktorska. Wageningen University.
•      Juodka R. i in. 2015. Effects of different amounts of field peas (Pisum sativum L.) in the diets for turkeys on meat qualities”, Journal of Applied Animal Research. 44. s. 150-157.
•      Kapusta F. 2012. Rośliny strączkowe źródłem białka dla ludzi i zwierząt. Nauki inżynierskie i technologie. 1. s. 16-33.
•      Laudadio V. Tufarelli V. 2010a. Growth performance and carcass and meat quality of broiler chickens fed diets containing micronized – dehulled peas (Pisum sativum cv. Spirale) as a substitute of soybean meal. Poultry Science. 89. s: 1537-1543.
•      Laudadio V. Tufarelli V. 2010b. Treated fava bean (Vicia faba var. minor) as substitute for soybean meal in diet of early phase laying hens: Egg-laying performance and egg quality. Poultry Science. 89. s: 2299-2303.
•      Laudadio V. Tufarelli V. 2012. Effect of treated field pea (Pisum sativum L. cv Spirale) as substitute for soybean extracted meal in a wheat middlings-based diet on egg production and quality of early laying brown hens. Arch.Geflügelk. 76 (1). s: 1-5.
•      Mikulski D. i in. 2017. The effect of dietary faba bean and non-starch polysaccharide degrading enzymes on the growth performance and gut physiology of young turkeys. Animal 11:12. s: 2147-2155.
•      Milczarek A. Osek M. 2017. Wartość odżywcza wybranych elementów jadalnych tuszek kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z bobikiem. Nauka Przyroda Technologie. Tom 11. Zeszyt 2. s: 135-144.
•      Nalle C. L. 2009. Nutritional evaluation of grain legumes for poultry. Praca doktorska. Massey University.
•      Palander S. i in. 2006. Protein and amino acid digestibility and metabolizable energy value of pea (Pisum sativum), faba bean (Vicia faba) and lupin (Lupinus angustifolius) seeds for turkeys of different age. Animal Feed Science and Technology. 127. s: 89-100.
•      Pastuszewska B. (pod redakcją Jamroz D.). 2013. Nasiona roślin strączkowych (obecna nazwa botaniczna bobowate). Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Paszoznawstwo. Tom 3. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. s: 216-232.
•      Przywitowski M. i in. 2016. The effect of dietary high-tannin and low-tannin faba bean (Vicia faba L.) on the growth performance, carcass traits and breast meat characteristics of finisher turkeys. Animal Feed Science and Technology 221. s: 124-136.
•      Ravindran V. i in. 1999. Influence of microbial phytase on apparent ileal amino acid digestibility of feedstuffs for broilers. Poultry Science. 78. s: 699–706.
•      Rutkowski i in. 2015. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Wersja uzupełniona i poprawiona. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Warszawa.
•      Saini H. S. Knights E. J. 1984. Chemical constitution of starch and oligosaccharide components of 'desi' and 'kabuli' chickpea (Cicer arietinum) seed types. The Journal of Agricultural and Food Chemistry. 32. s: 940-944.
•      Sajilata i in. 2006. Resistant Starch – a Review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, Institute of Food Technologists. 5. s: 1-17.
•      Savage G.P. 1988. Antinutritive facors in pea. Pudoc. Wageningen, s. 342–350.
•      Selle P.H. i in. 2006. Influence of dietary phytate and exogenous phytase on amino acid digestibility in poultry. Journal of Poultry Science. 43. s: 89-103.

•      Świątkiewicz S. Koreleski J. 2008. Rośliny genetycznie modyfikowane w żywieniu drobiu. Med. Wet. 64 (12). s: 1370-1383