Bieżący numer

Archiwum

Konsumpcja mięsa drobiowego w wybranych regionach i krajach świata
Krystyna Świetlik

Badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) pokazują, że szybki wzrost liczby ludności na świecie, spowodowany przede wszystkim wysokim przyrostem naturalnym w krajach rozwijających się, głównie afrykańskich, a także niektórych azjatyckich i południowoamerykańskich, któremu towarzyszy wzrost zamożności mieszkańców tych krajów, prowadzi do zwiększenia globalnego popytu na żywność oraz zmiany jego struktury, w której zaczyna dominować spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym zwłaszcza mięso i jego przetwory OECD-FAO…, 2017a; World food…, 2015.
 
Literatura
 
1. Annual Report 2016, AVEC, Brussels 2016, s. 37.
2. Annual Report 2017, AVEC, Brussels 2017, s. 35.
3. Cohen B., Urban growth in developing countries: A review of current trends and a caution regarding existing forecasts, World Development 2004, vol. 32, no 1, s. 23-51.
4. Dybowski G., Światowy rynek drobiu a globalna konkurencja, Przemysł Spożywczy 2012, nr 7, s. 14-17.
5. EU Agricultural Outlook for the Agricultural Markets and Income 2017-2030, European Commission, Brussel 2017a, s. 58, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-and-prices/medium-term-outlook/ (odczyt: 20.05.2018).
6. EU Agricultural Outlook for the Agricultural Markets and Income 2017-2030, European Commission, Brussel 2017b, s. 46-54, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-and-prices/medium-term-outlook/ (odczyt: 20.05.2018).
7. EU Agricultural Outlook for the Agricultural Markets and Income 2017-2030, European Commission, Brussel 2017c, s. 55-58, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-and-prices/medium-term-outlook/ (odczyt: 20.05.2018).
8. Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.), Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 74-76.
9. Graca J., Towards an Integrated Approach to Food Behaviour: Meat Consumption and Substitution, From Context to Consumers, Psychology, Community & Health 2016, vol. 5(2), s. 152-169.
10. Henchion M. i in., Meat consumption: Trends and quality matters, Meat Science 2014, 98, s. 561-568.
11. Kearney J., Food consumption trends and drivers, Philosophial Transations of the Royal Society B 2010, no 365, s. 2793-2807.
12. Magdelaine P. i in., Poultry meat consumption trends in Europe, World’s Poultry Science Journal, Vol. 64, March 2008, s. 53-64.
13. Mikuła A., Demograficzne uwarunkowania światowego i krajowego popytu na żywność w latach 2000-2015, W: K. Świetlik (red.), Ewolucja światowego i krajowego popytu na żywność w kontekście zmian demograficznych i bezpieczeństwa żywnościowego, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2017, Monografie Programu Wieloletniego nr 65, s. 39-44.
14. OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026, OECD Publishing, Paris 2017a, s. 21-27, http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-en (odczyt: 12.05.2018).
15. OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026, OECD Publishing, Paris 2017b, s. 110-112 i 131, http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-en (odczyt: 12.05.2018).
16. OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026, OECD Publishing, Paris 2017c, s. 110, http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-en (odczyt: 12.05.2018).
17. Palmer C.M., The demand for meat and patterns of consumption: An introductory guide, Nottingham University Press, Nottingham 2011, s. 139-158.
18. Petrovic Z. i in. Meat production and consumption: Environmental consequences, Procedia Food Science 2015, no 5, s. 235-238, https://www.sciencedirect.com (odczyt: 12.05.2018).
19. Sans P., Combris P., World meat consumption patterns: An overview of the last fifty years (1961-2011), Meat Science 2015, 109, s. 106-111.
20. Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Spring 2018, European Commission, Brussel 2018a, Short term outlook, No 20, s. 31-32, http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm (odczyt: 10.05.2018).
21. Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Spring 2018, European Commission, Brussel 2018b, Short term outlook, No 20, s. 20-21, 31-32, http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm (odczyt: 10.05.2018).
22. Świetlik K., Rynek drobiu w okresie transformacji systemowej w Polsce – wybrane problemy. Cz. 2, Polskie Drobiarstwo 2012, nr 8, s. 10-13.
23. Szymańska D., Biegańska J., Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane, Studia Miejskie 2011, tom 4, s. 13-38.
24. World food consumption patterns – trends and drivers, European Commission, EU Agricultural Markets Briefs 2015, No 6, s. 1-11, http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/index_en.htm (odczyt: 12.05.2018).